กรมการท่องเที่ยวมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่พื้นที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร ในการเป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวปลอดภัย ประเภทพื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ภายใต้โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)


กรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นางสาวสินีนาถ ถีนานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมธุรกิจภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่พื้นที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร ในการเป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวปลอดภัย ประเภทพื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ภายใต้โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) โดยมี นายวสันต์ จุลธีระ เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส เป็นผู้แทนรับมอบ นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ทางพื้นที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ นำไปใช้ประโยชน์ในการขยายผลการดำเนินการในพื้นที่ต่อไป


โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยว ให้เป็นต้นแบบในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งภายใต้โครงการฯ นี้ ยังมีพื้นที่นำร่องอีก ๔ แห่ง ๔ ประเภท ได้แก่ ๑.หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบทางธรรมชาติ ๒.ย่านเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบเขตเมือง ๓.ชุมชนบ้านไร่กองขิง เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบชุมชน และ ๔.พื้นที่เยาวราช กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบย่านการค้า


กรมการท่องเที่ยวและพื้นที่ต้นแบบ Safety Zone ทั้ง ๕ แห่ง ได้ร่วมกันพัฒนาและยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และเป็นธรรม 


เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างต้นแบบการบริหารจัดการในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นทั่วประเทศในอนาคตอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.