กรมการท่องเที่ยวประกาศขยายเวลายืนยันตัวตนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว(ผู้ผ่านการประเมินหลักสูตร NT NA และ ATP)

ตามที่กรมการท่องเที่ยวได้มีประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ขอให้ผู้ผ่านการประเมินหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer : NT) ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor : NA) และผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional : ATP) ยืนยันตัวตน เพื่อขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองแล้ว และใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจ้างงานของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในอนาคต แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้การรับรู้ข่าวสารไม่ทั่วถึง และอาจเกิดความไม่สะดวกในการดำเนินการยืนยันตัวตนของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว คณะกรรมการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจึงได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการยืนยันตัวตน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน)ให้ดำเนินการยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกรอกเอกสารยืนยันตัวตนตามแบบฟอร์มที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด และส่งเอกสารไปยังกรมการท่องเที่ยว เพื่อนำรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้การรับรอง และออกหนังสือรับรองให้ผู้ที่มายืนยันตัวตนต่อไป
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยการรับรองและการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการประเมิน กำกับดูแล และให้การรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน รวมถึงตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรอง ซึ่งกรมการท่องเที่ยวจะนำข้อมูลบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินหลักสูตรNT NA และ ATP ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจ้างงานของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปผู้สอนระดับประเทศ ผู้ประเมินระดับประเทศ และผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน สามารถยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกรอกเอกสารยืนยันตัวตนตามแบบฟอร์มที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด และส่งเอกสารไปยังกรมการท่องเที่ยวด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่
กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 3 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกเป็นไฟล์เอกสารประเภท .pdf และจัดส่งไปที่ tpd_dot@tourism.go.th โดยระบุในหัวข้อว่า “ขอส่งเอกสารยืนยันตัวตนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” หรือส่งเอกสารทางโทรสารหมายเลข 0 21439706สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว โทร. 0 2141 3197 และ 0 2143 9706 ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.