ไทย สพิริท อินดัสทรี รับรางวัลอุตสาหกรรมระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม


จากสภาพการณ์ของสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มการถูกทำลายเพิ่มขึ้นทุกปี จำนวนของทรัพยากรมนุษย์และการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ทำให้เกิดปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ภัยพิบัติ หมายรวมไปถึงมลพิษจากสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นด้วย


บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด โรงงานผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มเศรษฐกิจด้าน Beverage ของไทย ภายใต้การกำกับและบริหารงานของหัวเรือใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ‘คุณเทพอาจ กวินอนันต์’ นั้น มีความห่วงใยและมุ่งมั่นในการที่จะเป็นโรงงานที่ให้ความสำคัญด้านส่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานภาครัฐกระทรวงอุตสาหกรรม ได้พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการโรงงานในรูปแบบโรงงานสีเขียวตามโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม มีการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน และวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่น ตั้งใจ จริงใจ อย่างใส่ใจต่อสังคมนั้นทำให้ บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งนี้แผนงานด้านส่งแวดล้อม ในปี 66 นั้น บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมสีเขียวทั้ง 5 ระดับอันได้แก่ ความมุ่งมั่นสีเขียว ปฏิบัติการสีเขียว ระบบสีเขียว วัฒนธรรมสีเขียว และเครือข่ายสีเขียว อย่างครบสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.