FD Expo งานใหญ่ส่งท้ายปี !!รวมพลังขับเคลื่อน "อารยสถาปัตย์-ไมซ์ ฟอร์ ออล-การท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ตอบโจทย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6” ณ อาคารสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยรวมพลังทุก ภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง (Tourism for All) ตอบโจทย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเมืองไมซ์เพื่อคนทั้งมวล (MICE for All)

ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง วัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) การเคหะ แห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่วนผู้แทนภาคเอกชนได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน), บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด ส่วนภาคประชาชนได้แก่ เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ และชมรมนักธุรกิจมนุษย์ ล้อ เป็นต้น


การจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี และ บริการเพื่อการฟื้นฟูดูแลสุขภาพ และการเดินทางท่องเที่ยว สําหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และครอบครัว รวมถึงกลุ่ม คนรักสุขภาพทั่วไป

ไฮไลท์สําคัญในงานครั้งนี้ นอกเหนือจากการประกาศนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ําใน สังคม ของกระทรวงสําคัญต่างๆ และการคิกออฟ “ประชาคมอาเซียน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย ผู้แทนจาก 10 ประเทศ อาเซียน การมอบรางวัล Friendly Design Awards ประจําปี 2022 รวมถึงการบรรยายและเสวนาขับเคลื่อนเมืองสุขภาพ เมืองไมซ์ เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลแล้ว ยังมีการประกวดนางงามฑูตอารยสถาปัตย์ Miss Thailand Friendly Design 2023 ชิงมงกุฎล้ําค่าที่ผลิตโดยคนพิการจากบริษัทชั้นนําของประเทศอิสราเอล พร้อมการ ออกบูธจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) สําหรับ มนุษย์ล้อ วัยเก๋า ผู้พิการ และครอบครัว รวมถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล

 

คุณโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ เรื่องอารยสถาปัตย์จึงมีความสําคัญอย่างมาก กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการส่งเสริมอารยสถาปัตย์และปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนสถานให้สามารถรองรับคนทั้งมวลได้ และได้ทํารถพิพิธภัณฑ์เพื่อคนทั้งมวล ที่ผู้พิการด้าน ต่างๆ ทั้งผู้ใช้วีลแชร์ และผู้พิการทางสายตาก็สามารถเข้าชมและสัมผัสได้ โดยได้นํารถดังกล่าวมาจัดแสดงภายในงานครั้งนี้ อีกทั้งได้นําสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าทางวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่คนทุกกลุ่มวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัย มาแนะนําให้ได้ชมกันอย่างจุใจ

คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการ เคหะแห่งชาติ ได้เข้าร่วมจัดแสดงโครงการการเคหะเพื่อคนทั้งมวล โดยให้ความสําคัญเรื่องอารยสถาปัตย์อย่างยิ่ง จึงมีการ ออกแบบบ้านโดยคํานึงถึงการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ให้สามารถอยู่อาศัยได้ โดยสะดวก และปลอดภัย เช่น การสร้างห้องน้ําที่มีความกว้างพอให้มนุษย์ล้อสามารถกลับตัวได้ มีการติดตั้งราวจับที่ถูกต้อง มีทางลาดที่ได้มาตรฐาน มีประตูเข้าออกที่กว้างมากขึ้น ฯลฯ จึงอยากจะเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้สนับสนุนการจัดงาน มหกรรม อารยสถาปัตย์ฯมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม อีกทั้ง ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับมูลนิธิ อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดกิจกรรมประชุมอบรมส่งเสริมศักยภาพคนพิการ เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง รวมทั้งจัดแสดงผล งาน การแสดงความสามารถ และสินค้าคนพิการ ในตลาดนัดสินค้ากระทรวงพัฒนาสังคมฯ เพื่อคนทั้งมวล นอกจากนี้ ยังได้ จัดโซนเรียนรู้เรื่องอารยสถาปัตย์ (FD Learning) เพื่อให้คนทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องอารยสถาปัตย์จากประสบการณ์จริง และ สามารถนําความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงสถานที่ของตนเองให้สะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน และสามารถรองรับคนทั้งมวลได้

คุณคมกริช ด้วงเงิน รองผู้อํานวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง การแพทย์ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป็นกระแสหลักที่กําลังมาแรงในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศอันดับ ต้นๆที่ต่างชาติเลือกมาใช้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุด ด้วยความได้เปรียบทางด้านราคา และการบริการที่มี คุณภาพสูง ควรได้รับการส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ททท.จึงได้จัดเส้นทางนําร่อง Tourism for All ไปแล้วกว่า 14 เส้นทางทั่วไทย และจะขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง ความสําคัญของการออกแบบอารยสถาปัตย์ ให้คนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ สะดวก ปลอดภัย และเสมอภาคเท่าเทียม

คุณสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ ผู้อํานวยการภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน. กล่าวว่า สสปน. ได้รวบรวมสถานที่จัด ประชุมและแสดงสินค้า รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว และโรงแรม ที่มีอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เพื่อตอบโจทย์ MICE for All มาจัดแสดงภายในงานกว่า 20 แห่ง รวมถึงการจัดเวทีเสวนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อสร้าง ความร่วมมือในภาคธุรกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ให้กว้างขวาง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไมซ์ไทยใน ระดับนานาชาติ

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วม ขับเคลื่อนให้สังคมไทยมีสภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวก ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง และได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล มีเป้าหมาย 3 ข้อ คือ 1.สนับสนุน ส่งเสริม แนวคิด การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เมือง หน่วยงานราชการ ให้เป็นวาระสําคัญ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สะดวก ปลอดภัย 2.สร้างความร่วมมือในหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ปรับสภาพแวดล้อม สู่ ระดับนโยบาย 3.สื่อสารสังคมให้ประชาชน ตระหนักถึงการจัดปรับสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง เน้นสื่อสารรณรงค์ให้เกิดการจัด การเมืองอารยสถาปัตย์

อนึ่ง มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 ได้ดําเนินการรณรงค์ และ ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ หรือหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยมี เป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็น “เมืองสุขภาพดี ที่ทุกคนเข้าถึงได้” (Health & Wellness City for All) และ พัฒนาไปสู่ “เมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และไมซ์เพี่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียน” (Tourism & MICE for All Hub of ASEAN) พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน ส่งเสริมสิทธิ ความเสมอภาคของผู้พิการ ผู้พักฟื้นสุขภาพ และมนุษย์ล้อ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนทั้งมวล

***ติดตามข่าวการจัดงานได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก ThailandFriendlyDesignExpoหรือโทรสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม 081 855 1199 และ 098 1199 888

---------------------

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.