ประกาศเชิดชูเกียรติ นักมวยไทยทั่วประเทศเป็นศิลปินแห่งชาติ มีสิทธิ์รับรางวัลประจำปี

บรรลุความสำเร็จแล้ว นักมวยไทยได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ศิลปินแห่งชาติ” ทั้งนี้ ตามหนังสือยืนยัน เรื่อง การพิจารณาแนวทางในการเชิดชูบุคคลในวงการมวยไทยให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ” ที่ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งถึงประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีเนื้อหา สาระ ดังนี้
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 31 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับการพิจารณาแนวทางในการเชิดชูบุคคลในวงการมวยไทยให้เป็น “ศิลปิน แห่งชาติ” และขอให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้นสืบเนื่องจากเรื่องดังกล่าวข้างต้น กระทรวงวัฒนธรรมได้ศึกษาข้อมูลแนวทางการดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. มอบหมายกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลวงการ มวยไทยตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 มาตรา 28 (3) บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรมและพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 มาตรา 4 (2) ในการยกย่องเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขากีฬา ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและการละเล่น เช่น มวยไทย
2. มอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลวงการมวยไทย ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 52 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถ้ามี) โดยปรับเพิ่มสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน จาก “กองทุนกีฬามวย” เช่นเดียวกับศิลปินแห่งชาติ โดยทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
ก่อนหน้านี้ ได้มีการดำเนินความพยายายามอย่างเต็มที่ ที่จะให้กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเชิดชูเกียรติคุณนักมวยไทยในฐานะศิลปินแห่งชาติ เช่นเดียวกับศิลปิน นักแสดง และศิลปินสาขาอื่นๆ ที่เคยได้รับรางวัลนี้มาตลอดหลายสิบปี โดยคณะผู้ดำเนินการ ประกอบด้วย ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายขจร พราวศรี รองประธานสภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอํานวย เกษบํารุง อุปนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ นายมีศักดิ์ รัฐกุล กรรมการและประธานฝ่ายกฎหมายสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมะ ประธานยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะมวยไทย สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศฯ ดร.เช้า วาทโยธา ครูศิลปะมวยไทย และประธานกรรมาธิการ ฝ่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA Cultural and Heritage Commission) โดยคณะผู้ดำเนินงานดังกล่าว ได้ทำหนังสือที่ สมทท. 276/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อรับคำแนะนำ (1) การจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ (2) การขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกส์ 2024 (3) การเชิดชูบุคคลในวงการมวยไทยให้เป็นศิลปินแห่งชาติ (สาขาศิลปะมวยไทย)
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 416 คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร (The Committee on Sports, The House of Representatives) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ และผู้แทนสภามวยไทยโลกฯ ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ที่ประชุมได้พิจารณาถึงความยิ่งใหญ่โดดเด่นของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ได้ก้าวไกลไปทั่วโลกเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย สมาคมฯ เห็นสมควรเพื่อเชิดชูคนไทยที่ได้สร้างคุณค่าให้มวยไทย ผลักดันให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้เหมาะสมได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย สมาคมฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม 3 สาขาย่อย ดังนี้ (1) นักมวยไทย (2) ครูมวยไทย (3) นักส่งเสริม อนุรักษ์พัฒนา เผยแพร่ มวยไทย หลังจากได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบที่สมควรจักได้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ “ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะมวยไทย” และประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมได้นำกลับไปพิจารณาหาแนวทางดำเนินการต่อไป ซึ่งในที่สุดกระทรวงวัฒนธรรม ก็มีหนังสือแจ้งถึงการพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรตินักมวยไทยเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยได้ส่งหนังสือแจ้งให้ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎรทราบดังกล่าวแล้วข้างต้น


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.