รพ.พระรามเก้า จัดตั้ง “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” บริการสร้างภูมิคุ้มกัน ครอบคลุมทุกโรคติดต่อ เพื่อสุขภาพที่พร้อมออกเดินทางได้ทุกพื้นที่ ทุกช่วงวัย
โรงพยาบาลพระรามเก้า เดินหน้าจัดตั้ง “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า” มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคคลทุกเพศทุกวัย ด้วยบริการวัคซีนที่ครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาด้านการป้องกันโรคแบบรายบุคคล ครอบคลุมทุกอาชีพ โรคประจำตัว และการใช้ชีวิต โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ดูแลทุกกลุ่มการเดินทางทั้งก่อนและหลัง ให้ผู้รับบริการเข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุดจากวัคซีน เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นไร้ความเจ็บป่วย

รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้ง  “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า” ว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้คนส่วนใหญ่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น  โรงพยาบาลพระรามเก้าในฐานะศูนย์รวมด้านการดูแลรักษาสุขภาพ มองเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีน  เพราะวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และลดการแพร่ระบาด การฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญและจำเป็นกับบุคคลทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะในเด็กเท่านั้น  เพราะอายุที่มากขึ้นจะทำให้ภูมิคุ้มกันที่เคยมีลดลง จนมีไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรค นอกจากนี้ การมีโรคประจำตัว รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ทั้งสภาพแวดล้อม อาชีพ การใช้ชีวิต การเดินทาง ฯลฯ ล้วนทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เราจึงจัดตั้งศูนย์วัคซีนและ เวชศาสตร์การเดินทางขึ้น เพื่อดูแลให้คำปรึกษาและให้บริการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมครบวงจร 


“หลายปีนี้ เราต่างเห็นถึงความสำคัญของวัคซีนที่สามารถทำได้ทั้งป้องกันโรค ลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรง รวมถึงลดการแพร่ระบาด ศูนย์วัคซีนฯ จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางในการกระจายภูมิคุ้มกันไปถึงคนทุกเพศทุกวัย ผ่านการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการฉีดวัคซีนรายบุคคลตามอายุและปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น โรคประจำตัว อาชีพ ลักษณะการใช้ชีวิต และให้คำปรึกษาสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ หรือผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามายังไทย โดยจะให้คำแนะนำในการป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง บริการตรวจสุขภาพ รวมถึงบริการฉีดวัคซีนและจ่ายยาป้องกัน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้มารับบริการได้เข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ   ฉีดวัคซีน พร้อมเดินทางอย่างราบรื่นโดยไม่เกิดความเจ็บป่วย”


พญ.จิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้คาดว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น หากไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น นอกจากการวางแผนท่องเที่ยวแล้ว การเตรียมตัวด้านสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ


“นอกไปจากปัจจัยในตัวบุคคลแล้ว ด้วยสถานการณ์การเดินทางที่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ได้ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยจากภาวะต่าง ๆ ตามไปด้วย    ทั้งจากสภาพอากาศ อุณหภูมิ โรคติดเชื้อ โรคประจำตัวที่มีอยู่เดิม หรือการไปเยือนภูมิประเทศที่มีความหลากหลายกว่าแต่ก่อน เช่น ป่าในอเมริกาใต้ หรือซาฟารีในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ที่      คนไทยไม่คุ้นเคย อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยระหว่างเดินทางได้หากไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดี


ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า มีบริการให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางและการฉีดวัคซีนอย่างครบวงจร อาทิ การให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโดยแพทย์เฉพาะทางและการฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนทั่วไป, บริการให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ, บริการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนตามวัตถุประสงค์สำหรับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ, บริการให้คำปรึกษาก่อนการเดินทางสำหรับนักเดินทางทุกกลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ทั้งการเดินทางระยะสั้นและระยะยาว / คนทำงาน นักธุรกิจ / อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือในค่ายผู้อพยพ / บริการให้คำแนะนำและยาป้องกันภาวะต่าง ๆ ได้แก่ มาลาเรีย / ภาวะแพ้ที่สูง (High Altitude Illness), บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา และการรักษาที่เหมาะสมก่อนและหลังเดินทาง”


พญ.ฉัฐฐิมา เสาวภาคย์ ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน กล่าวเสริมว่า สำหรับวัคซีนที่ให้บริการใน ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า จะครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ รวมถึงวัคซีนที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคจากการเดินทาง ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza), วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน (Tdap, Td), วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน และโปลิโอเข็มรวม (Tdap+IPV), วัคซีนป้องกันโรคสุกใส (Varicellazoster), วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอบีเข็มรวม (Hepatitis A and B combination), วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธุ์ (HPV4, HPV9), วัคซีนปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสแบบ 13 สายพันธุ์ และ 23 สายพันธุ์ (PCV13, PPSV23), วัคซีนงูสวัด (Herpes Zoster), วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (Rabies), วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue), วัคซีนและยาป้องกันสำหรับการเดินทาง, วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis), วัคซีนไทฟอยด์ (Typhoid), วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Disease), ยาป้องกันภาวะแพ้ที่สูง, ยาป้องกันมาลาเรีย

“โรงพยาบาลพระรามเก้าจึงตั้งใจจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ที่ครบวงจรถึงเวชศาสตร์การเดินทาง เพื่อมอบการเตรียมตัวด้านสุขภาพให้พร้อมอย่างครอบคลุม ไม่ว่าผู้รับบริการจะอยู่ในช่วงวัยหรือในพื้นที่ไหนก็ตาม” รศ.พญ.สิริอร กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โรงพยาบาลพระรามเก้า  Website: https://bit.ly/3xJUA3f  Line: https://lin.ee/vR9xrQs หรือ @praram9hospital / Facebook: https://www.facebook.com/praram9Hospital หรือ โทร.1270 โรงพยาบาลพระรามเก้า HEALTHCARE YOU CAN TRUST เรื่องสุขภาพ…ไว้ใจเรา #Praram9Hospital 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.