ที่ปรึกษารัฐมนตรี ก.อุตฯ เยี่ยมชมโครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมของบริษัท คีพ อิท บิ๊ก วิน จำกัด

สมุทรปราการ 20 มิถุนายน 2565 - นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมการดำเนินของบริษัท คีพ อิท บิ๊ก วิน จำกัด โรงงานการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ถุงมือยาง) ซึ่งกว่า 90% ส่งออกต่างประเทศ และได้ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต โดยมีนายชิตชัย ศฤงคารินทร์ รองประธานกรรมการบริษัท ทีบีเอสจี จำกัด พร้อมทีมงาน และนายนราธิป ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท คีพ อิท บิ๊ก วิน จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ถือเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงทางเลือกที่ให้พลังงานความร้อนสูง และเป็นเชื้อเพลิงสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ และก่อให้เกิดมลพิษต่ำกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมชนิดอื่น อีกทั้งยังเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษ จึงมีความปลอดภัยสูง ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้มีการหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงปิโตรเลียมชนิดอื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์นโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตลอดจนหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลดและควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก โดยประเทศไทยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายใน ค.ศ. 2065-2070ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.