แถลงการณ์จาก แกร็บ ประเทศไทย เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายล่าสุดใช้บริการเรียกรถผ่าแอปพลิเคชัน Grab ในจังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ภายหลังการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายล่าสุดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบประวัติการใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab ในช่วงที่ผ่านมานั้น แกร็บ ประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆรวมถึงสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดําเนินการในทันทีภายหลังรับทราบข้อมูล ดังนี้
1) บริษัทฯ ได้ติดต่อประสานงานกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นับตั้งแต่วันที่ 28
พฤศจิกายน 2563 โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางย้อนหลังเพื่อระบุตัวตนของพาร์ทเนอร์คนขับ รวมถึงผู้ใช้บริการทุกคนที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์คนขับทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว
2) ขณะนี้พาร์ทเนอร์คนขับที่ได้ให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวได้รับการติดต่อจากกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาล ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการกัก
ตัวเพื่อเฝ้าดูอาการแล้ว ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดําเนินการระงับสัญญาณการให้บริการเป็ นการชั่วคราวเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว ่
3) ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย นําหลักปฏิบัติและมาตรการต่างๆ ของกระทรวง
สาธารณสุขมาใช้เป็ นแนวทางในการดูแลสุขอนามัยของพาร์ทเนอร์คนขับ ทั้งยังส่งเสริมให้ทั้งพาร์ทเนอร์คนขับและผู้โดยสารสวมหน้ากากทุกครั้งในระหว่างการเดินทาง โดยหนึ่งใน
มาตรการสําคัญซึ่งได้ดําเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คือ หากผู้โดยสารพบว่าพาร์ทเนอร์
คนขับ “ไม่สวมหน้ากาก” หรือ “มีอาการป่ วยหรือไม่สบาย” สามารถยกเลิกบริการได้ทันทีโดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก ในขณะเดียวกันพาร์ทเนอร์คนขับก็สามารถยกเลิกการรับงานได้เช่นกันหาก
พบว่าผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากหรือมีอาการป่ วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับทั้งสองฝ่าย
4) บริษัทฯ ยังคงให้บริการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Grab ตามปกติไม่ว่าจะเป็น บริการเรียกรถ
บริการจัดส่งอาหาร (GrabFood) บริการจัดส่งสินค้าและพัสดุ (GrabExpress) ตลอดจนบริการทางการเงิน และระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า เราให้ความสําคัญสูงสุดกับสุขภาพและความปลอดภัยพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์
ร้านอาหาร ผู้ใช้บริการ ตลอดจนพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจ โดยนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้ประกาศใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทังยังได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวง ้สาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาโดยตลอด อาทิ
• การแจกหน้ากากอนามัยและเจลฆ่าเชื้อเพื่อทําความสะอาดให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ
• การร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส
โควิด-19 เชิงรุกสําหรับพาร์ทเนอร์คนขับ
• การพัฒนาระบบคัดกรองด้านสุขภาพและสุขอนามัยผ่านแอปพลิเคชัน โดยให้พาร์ทเนอร์คนขับทุกคน
ต้องประเมินเพื่อยืนยันว่าไม่มีอาการป่ วยจากโรคโควิด-19 รวมถึงต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยที่แกร็บกําหนดอย่างเคร่งครัดก่อนการให้บริการในทุกวัน
• การให้พาร์ทเนอร์คนขับถ่ายภาพเซลฟี่ ของตนเองขณะสวมใส่หน้ากาก พร้อมอัปโหลดภาพผ่านระบบเพื่อยืนยันก่อนการรับงาน
• การประกาศใช้มาตรการจัดส่งอาหาร-พัสดุแบบไร้การสัมผัส รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการหันมาชําระ
ค่าใช้บริการโดยหลีกเลี่ยงการใช้เงินสด


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.