ครม. รับทราบ การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม และรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจากวธ. มีการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายการปฏิบัติราชการใหม่ และเพื่อให้การดำเนินงานของ วธ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน วธ. จึงแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษก วธ. ขึ้นใหม่ โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม และนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้แทนกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นคณะทำงานทั้งนี้ ตำแหน่งโฆษกของวธ. มีหน้าที่กำหนดแนวทาง ประเด็น เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายของวธ. ให้การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ของวธ. เพื่อจัดทำข่าว สื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม สร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของวธ.สู่สาธารณะ ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมเสนอแนวทางการรับมือกับข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.