วธ. เดินหน้าปลูกฝัง “ต้านทุจริต” ให้เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตทั่วประเทศ ร่วมสร้างสังคม สร้างวัฒนธรรม มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป


เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (ผ่านระบบ Zoom Meeting)


นางยุพา กล่าวว่า การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ ตะโกพ่วง และนายภูมิภากร ภูมิวัฒน์ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรม 318 คน ประกอบด้วย ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานรัฐมนตรี รวมถึงเครือข่ายของ วธ. ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) มาปรับใช้ในการอบรมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับเครือข่ายของวธ. สร้างเสริมให้เครือข่ายฯ เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงให้ความร่วมมือในการสร้างสังคม สร้างวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต
ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า วธ. ให้ความสำคัญและดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยที่ผ่านมาวธ. ได้มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 


จัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ด้านการต่อต้านทุจริต อาทิ การประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายของวธ. สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.