กระทรวงวัฒนธรรม ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล เน้นหลักการทำงานโปร่งใส สร้างการรับรู้ เร่งทำงาน รวดเร็ว และตอบโจทย์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายเสริมศักดิ์ กล่าวในที่ประชุมและได้มอบนโยบายตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้แต่ละกระทรวงดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การดำเนินจัดหางานรองรับคนไทยที่กลับมาจากอิสราเอล โดยดูความเหมาะสมตามภารกิจของแต่ละกระทรวง, การแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆภายในกระทรวง ให้มีความโปร่งใส ไม่ให้มีการใช้เส้นสาย โดยให้มุ่งเน้นการประเมินที่ผลงานและความสามารถเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเร่งให้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการ การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับงานของภาครัฐ อาทิ เรื่อง Soft Power ที่ภาครัฐจะสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เน้นย้ำให้วางแผนการทำงานให้ดี ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องดำเนินงานอย่างรวดเร็ว เร่งทำ และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงนายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อที่ประชุมอีกว่า นโยบายการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมต่อจากนี้ ขอให้ข้าราชการการเมืองและข้าราชการพลเมืองทำงานร่วมกัน โดยฝ่ายการเมืองเป็นทีมกำหนดนโยบาย และให้ทางกระทรวง กรม หรือส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานควบคู่กันไป ซึ่งเบื้องต้นมีการมอบหมายให้ทีมการเมืองทำงานร่วมกับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ 1.นายพลภูมิ เกียรติภูมิประเทศ ผู้ช่วยประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดูแลและประสานงานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และประสานงานภาพรวมทั้งภายในและภายนอกกระทรวงวัฒนธรรม 2.นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดูแลและประสานงานร่วมกับกรมศิลปากรและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และประสานงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงวัฒนธรรม 3.นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดูแลและประสานงานร่วมกับกรมการศาสนาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 4.นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดูแลและประสานงานร่วมกับศูนย์มานุษวิทยาสิริณธรและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และงานด้านกฎหมายของผู้ตรวจราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 5.นายนิติ เนื่องจำนงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดูแลและประสานงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม และ 6.นายชัยธัช รัตนจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดูแลและประสานงานร่วมกับหอภาพยนตร์นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อติดตามผลการดำเนินในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2566 พร้อมหารือแผนและแนวทางในการทำงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.