แอ๊บบอต ประเทศไทย ยกระดับความตระหนักรู้ด้านสุขภาพกล้ามเนื้อ จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์


กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 13 พฤศจิกายน 2566 – แอ๊บบอต ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์” เพื่อส่งเสริมแนวทางการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมวลกล้ามเนื้อรวมถึงการดูแล-ป้องกันสุขภาพในผู้สูงอายุ

โดยทั่วไปสุขภาพมวลกล้ามเนื้อจะลดลงตามอายุ ซึ่งผู้สูงอายุกว่า 3 ล้านคนมีความเสี่ยงจากการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ และกว่า 265,000 คน มีความเสี่ยงต่อภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) ขั้นรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงในการใช้ชีวิตประจำวันอย่าง การเคลื่อนไหว การทรงตัว ความแข็งแรงของร่างกาย หรือการรักษาบาดแผล เป็นต้น นั่นเป็นเหตุผลที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพมวลกล้ามเนื้อที่ดี มีบทบาทสำคัญที่ส่งผลในการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

“ในปัจจุบันผู้สูงอายุไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ที่มีจำนวนกว่า 12 ล้านคน ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย การมีอายุยืนที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนา ซึ่ง กรมอนามัย เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ สังคม และ สวัสดิการ” นางรัชนี บุญเรืองศรี รองผู้อำนวยการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าว “ความร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจและความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วยการส่งเสริมสุขภาพทางกาย สุขภาพใจ รวมถึงการมีส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี ซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในแต่ละฐานของโครงการฯ สิ่งสำคัญคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการทดสอบมวลกล้ามเนื้อของตนเอง เพื่อสามารถบอกตนเองได้ว่ามีความแข็งแรงด้านสุขภาพมากน้อยแค่ไหน เพื่อการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพและการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในระยะยาวต่อไป” 


ข้อมูลจากผลงานวิจัยที่จัดทำขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระบุว่า ภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยสำคัญที่สำคัญให้เกิดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย เมื่ออายุย่างเข้าวัย 40 ปี และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมีอัตราการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อราว 8% ในทุก ๆ 10 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเข้าสู่วัย 70 ปีขึ้นไป


“โภชนาการถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้น การได้รับความรู้เรื่องสารอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนวัยนี้” ศาสตราจารย์คลินิก ดร. แพทย์หญิง นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ กล่าว “กิจกรรม Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์” มีแนวคิดที่สอดคล้องกับพันธกิจของสมาคมฯ ที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนด้วยการได้รับโภชนาการและสารอาหารที่ครบถ้วน เพียงพอ และการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจในการเข้าร่วมจากผู้สูงอายุกว่า 200 คน อายุ 50 – 75 ปี ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก การให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย โภชนาการ และ การดูแลและทดสอบอายุมวลกล้ามเนื้อ โดยกว่า 50% ของกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานฯ พบว่าอายุมวลกล้ามเนื้อของพวกเขามากกว่าอายุจริง!


กิจกรรม Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของแอ๊บบอตในการช่วยต่อสู้ภาวะทุพโภชนาการทั่วโลก ซึ่งในปีก่อน บริษัทฯ ได้เปิดตัว ศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของแอ๊บบอต (Abbott Center for Malnutrition Solutions – ACMS) เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการในระดับโลก โดยศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของแอ๊บบอต ถือเป็นความร่วมมือระหว่างแอ๊บบอตกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและพันธมิตรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นไปในการวินิจฉัย รักษาและป้องกันภาวะทุพโภชนาการสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางทั่วโลก ประกอบไปด้วยเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงโภชนาการที่ดีได้


“แอ๊บบอต มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้นในทุกช่วงของชีวิต” นายสุริยะ เมน่อน ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะร่วมจัดการกับปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยตระหนักดีว่าภาวะทุพโภชนาการมีความท้าทายและซับซ้อนจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคม ซึ่งความร่วมมือระหว่าง กรมอนามัย และ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ มีจุดประสงค์ให้การช่วยระบุความเสี่ยงของสุขภาพกล้ามเนื้อและช่วยให้ผู้สูงอายุไทยสูงวัยอย่างมีสุขภาพที่ดี” ซึ่งความร่วมมือระหว่าง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนความยั่งยืนปีพ.ศ. 2573 ของแอ๊บบอต (Abbott’s 2030 Sustainability Plan) ที่จะพลิกโฉมการดูแลและจัดการภาวะทุพโภชนาการ โรคเรื้อรัง และ โรคติดเชื้อ นอกเหนือจากกิจกรรม Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์ ในครั้งนี้ แอ๊บบอต ยังคงส่งเสริมการดูแลสุขภาพและให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านการตรวจวัดสุขภาพกล้ามเนื้อในสถานที่สำคัญต่าง ๆ และการแจกชุดดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กว่า 30 จุดทั่วประเทศฯ ในปีนี้ ผ่านความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงศูนย์สุขภาพต่าง ๆ ทั่วประเทศ 


ข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจเช็คสุขภาพกล้ามเนื้อ สามารถหาข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ แอ๊บบอต https://bit.ly/46U2Uw1 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.