แจ้งการลดวันกักกันของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ

🔹ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
🎞️โดยคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การกีฬา การท่องเที่ยว การศึกษา กิจกรรมอื่นๆ หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีการกำหนดมาตรการ ดังนี้
1️⃣มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
🔳ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน
🔳ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
▪หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ Certificate of Entry-COE
▪ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่มีโรค โดยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
▪กรมธรรม์ประกันภัย ไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ
▪หลักฐานยืนยันการเข้ารับการกักกัน
2️⃣การเข้ารับการกักกัน
▪เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือองค์การอนามัยโลก WHO หรือตามที่กระททรวงสาธารณสุขกำหนด
▪เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนแล้ว แต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์
▪เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ที่พบกลายพันธุ์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
3️⃣การตรวจหาเชื้อ
▪กรณีกักกัน 7 วัน ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 5-6
▪กรณีกักกัน 10 วัน ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 3-5 และ 9-10
▪กรณีกักกัน 14 วัน ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR จำนวน 3 ครั้ง วันแรกที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย วันที่ 6-7 และ 12-13
4️⃣การเริ่มนับระยะเวลากักกัน
▪ตั้งแต่เวลา 00.01-18.00 น. ให้นับวันที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็น Day 1
▪ตั้งแต่เวลา 18.01-00.00 น. ให้นับวันถัดจากวันที่เดินทางเข้าประเทศไทย เป็น Day 1
🎞️กรมการท่องเที่ยว โดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ ได้จัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอำนวยความสะดวกให้แก่คณะถ่ายทำภาพยนตร์ในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ชมวิดีโอคู่มือรองรับคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในรูปแบบวิถีใหม่ เสียงภาษาอังกฤษ คำบรรยายภาษาไทย 👆 https://fb.watch/4BmO_p5aTZ/
ดาวน์โหลดคู่มือแบบ PDF ฉบับภาษาไทย 👆 https://tinyurl.com/filmingth
ดาวน์โหลดคู่มือแบบ PDF ฉบับภาษาอังกฤษ 👆 https://tinyurl.com/filmingeng


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.