เคาะแล้ว! ครม. ไฟเขียว ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีอำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ ฉบับละ 2,000 บาท ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา ฉบับละ 1,000 บาท และใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ฉบับละ 200 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว มีความเข้าใจในผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดความชะงัก ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก ขาดรายได้แต่ยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในระยะเร่งด่วน ให้สามารถหล่อเลี้ยงธุรกิจและประกอบอาชีพในภาวะวิกฤตได้ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ลงชั่วคราว โดยร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ....เสนอคณะรัฐมนตรีผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

​   1. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ฉบับละ 2,000 บาท และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา ฉบับละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี

   ​2. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ฉบับละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี

โดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. .... แล้วกรมการท่องเที่ยวจะเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อลงนามและเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยกฎกระทรวงนี้จะใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.