ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก” สุดคึกคัก วธ.รวมใจชาวราชบุรี ฟื้นตลาดน้ำเรือนไม้โบราณ 150 ปี สัมผัสวิถีวัฒนธรรมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน วธ. พร้อมดันตลาดน้ำเป็น Soft Power หนุนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน

 วันที่ 24 กันยายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก” โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางวริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางโสภา สุนทโรดม ประธานวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก เครือข่ายทางวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงคณะสิงโต ดนตรีจีน การแสดงกวนอิมพันมือ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดน้ำฯ เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT/CCPOT) และเยี่ยมชมตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมุ่งผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนงาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้วยการคัดเลือกตลาดน้ำที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านสถานที่และชุมชน พร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนายกระดับตลาดน้ำ จำนวน 6 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ตำบลดำเนินสะดวก  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี แห่งนี้ ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม ถือเป็นการผลักดัน Soft Power ของประเทศ อาทิ อาหารไทย และประเพณีท้องถิ่น ในพื้นที่ตลาดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ เพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
นางวริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จังหวัดราชบุรี มีทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน งานสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลาดวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการ ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นความโชคดี ของตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม อันจะเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดราชบุรีให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ จะเป็นการ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตลาดน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนและ ประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าและ ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสาน โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้า และบริการทางวัฒนธรรมต่อไป
นางโสภา สุนทโรดม ประธานวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก กล่าวว่า ที่มาของชุมชนเก่าแก่ที่มีชื่อว่า ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก แห่งนี้ มีต้นกำเนิดมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 4 ที่พระองค์ต้องการ เชื่อมโยงการสัญจร และขนส่งจากเมืองหลวงไปยังหัวเมืองรอบนอก เพื่อกระจายความเจริญ โดยการ ขุดคลองแนวตรงเชื่อมคลองภาษีเจริญ ไปยังแม่น้ำท่าจีน ณ บริเวณปากคลองลัดพลี แห่งนี้ เริ่มจากเป็นที่พักรวมของแรงงาน ชาวจีนแต้จิ๋ว และจีนไหหลำที่มาทำงานขุดคลองในขณะนั้น ได้กลายเป็น ชุมชนที่ขยายตัวขึ้นจนเป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย แลกเปลี่ยนผลผลิต ทางการเกษตร เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำไปยังจังหวัดอื่น ๆ และเมื่อมีการเผยแพร่ภาพวิถีชีวิตผู้คน ที่อยู่ตามลําน้ำ ที่นี่จึงได้รับความ สนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแห่แหนเข้ามาเที่ยวกันมากมาย แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป การเดินทางขนส่งด้วยรถยนต์มาแทนที่เรือ ถนนมาแทนที่คลอง มีการตัดถนนขนานกับคลองดำเนินสะดวกเพื่อเข้าไปยัง สถานที่ราชการซึ่งเป็นคนละฝั่งกับตลาดน้ำแห่งนี้จึงทำให้ตลาดน้ำเก่าแห่งนี้ ซึ่งยังไม่มีถนนเข้าถึง เศรษฐกิจค่อยๆ ซบเซาลง เป็นเพียงแค่บ้านพักอาศัย และค้าขายเล็กๆน้อยๆกันเอง ด้วยเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเรือนไม้โบราณอายุราว 150 ปี วิถีชุมชนคนริมน้ำและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย-จีนเป็นปัจจัยที่ทำให้ ชาวชุมชนตลาดเก่าเหล่าตั๊กลักร่วมมือร่วมใจกันพลิกฟื้นให้ ตลาดเก่า แห่งนี้ กลับมามีลมหายใจ มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ พบปะ พูดคุย และที่พักกาย พักใจจากผู้คนทั่วโลกอีกครั้ง และขอขอบพระคุณกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หน่วยงานจังหวัดราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดำเนินสะดวก และเพื่อนๆ ชาวตลาดน้ำที่มีส่วนร่วม ฟื้นฟู สนับสนุนและ พัฒนาตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ ร่วมมือกันสานต่อ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมต่อไป
ทั้งนี้ “ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก” จังหวัดราชบุรี เป็นตลาดที่มีตำนานเล่าขานมายาวนาน คำว่า เหล่าตั๊กลัก แปลว่า ตลาดเก่า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากคลองลัดพลี ติดกับคลองดำเนินสะดวก เป็นตลาดที่เกษตรกรนำสินค้าเกษตรมาค้าขายทางเรือตามลำคลอง ทัศนียภาพสองฝั่งคลองเป็นเรือนไม้แถวริมน้ำแบบโบราณ นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวสวน ศาสนสถาน บ้านเก่าในอดีต และสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน มีอาหารยอดนิยมที่ต้องไปชิม ขอแนะนำเมนูข้าวแห้งทรงเครื่อง ข้าวต้มแบบฉบับชาวจีน เกี้ยมอี๋น้ำใส ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะนาวสด ผัดไทย ทอดมันหัวปลี หมูสะเต๊ะ ไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอม และกาแฟโบราณ ของฝากที่เป็นของรับประทานและของที่ระลึก เช่น ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ องุ่น มะม่วง กล้วย น้ำตาลมะพร้าว มะพร้าวกะทิ ซีอิ้วตราเสือ เสื้อยืด ตู้ไม้สักจิ๋วโบราณ และบ้านไม้จำลอง เปิดบริการในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 14.00 น.ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.