เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ทำดีรับรางวัล Young Smart : “Young ทำดี” ปี 2 วธ. ส่งเสริมเด็กเยาวชน ทำความดี คนเก่ง-คนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ – ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้ดำเนินกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ซึ่งในปี 2566 เป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปี 2 โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต วธ.จึงสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้กล้าทำความดี แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ กระตุ้นและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย   

“ที่สำคัญเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมในการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจน วธ.มุ่งมั่นสร้าง คนดี สังคมดี ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทยเพื่อนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือตามหลักคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และยังเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจบริบทของประเทศไทย สถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า สร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า จากที่เปิดรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 8 - 15 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร และเยาวชนอายุระหว่าง 16 - 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มีเด็กและเยาวชนสนใจส่งใบสมัครและส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยได้ยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลาง) และสมัครผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 162 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมดังกล่าว ได้พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำหนด ซึ่งได้พิจารณาจากผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรม มีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี และผู้สมัครต้องเคยเข้าร่วมทำกิจกรรมหรือโครงการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นจิตอาสา ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นจิตอาสา ด้านการเป็นตัวอย่างที่ดี และความสามารถด้านกีฬา ดนตรี และความสามารถพิเศษอื่นๆ เป็นต้น


“จากผู้สมัครที่ส่งใบสมัครและผลงานเข้ารับการคัดเลือกที่สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลาง) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดและเสนอรายชื่อมายัง วธ. จังหวัดละ 2 คน ประกอบด้วย เด็ก 1 คน และเยาวชน 1 คนนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกแล้วมีเด็กและเยาวชนที่มีผลงานเด่นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำหนด โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 162 คน และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 จำนวน 24 คน ประกอบด้วย ประเภทเด็ก จำนวน 12 คน ได้แก่ เด็กหญิงเมธปิยา กรกุม เด็กหญิงชัญญาฎา พวงสายใจ เด็กหญิงกนกพลอย บุญประกอบ เด็กชายกรฤต แพร่แสงเอี่ยม เด็กชายภัทรภูมิ โพธิศาสตร์ เด็กหญิงศุภนิดา เผ่าเสถียรพันธ์ เด็กหญิงวาสนา เนื่องทวี เด็กหญิงกีรติญา พิกุลทอง เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสำราญ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีพรม เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุลและเด็กหญิงพรพระพุทธ หอสว่างวงศ์ และประเภทเยาวชน จำนวน 12 คน ได้แก่นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล นายสิทธินนท์ ไชยพันธุ์ นางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นายอติกันต์ หวลเจริญทนต์ นางสาวธฤตธมน ซอมประโคน นายกณพัฒน์ แบบทอง นายศุภกร ปัญญาสงค์ นางสาวธนิสรา คำมีอ้าย นางสาวพิไลวรรณ นิลทัย นางสาวภาวิยา ดียิ่ง นางสาวพัทธนันท์ ปักเข็ม และนางสาววิชญาพร รักกสิกร” นางยุพา กล่าว

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี 2566 จะได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในพิธีมอบรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ดูรายละเอียดการประกาศผลคลิก https://citly.me/mMGwk สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.