วธ. เตรียมเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ กลางปี 66 ลุยงานท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อเนื่อง เร่งติดตามเสียงตอบรับ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อปรับปรุงการทำงาน-วางแผน-พัฒนา พร้อมจัดทำระบบทะเบียนศิลปิน ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก


เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2566 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ ZOOM ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในที่ประชุม ปลัด วธ. ได้มอบนโยบายการทำงานเน้นย้ำขั้นตอนการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีความรวมเร็ว ทันสมัย เน้นทำงานเชิงรุก และพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางยุพา กล่าวว่า ที่ประชุม ได้รับทราบจากคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยเบื้องต้นได้มีการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดโครงการฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2564 และ ปี 2565 รวม 20 ชุมชน ซึ่งมีหัวข้อและเกณฑ์การประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศทำแบบสอบถาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปทางเครือข่ายวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้ทำแบบสอบถามดังกล่าว โดยทาง วธ. จะรวบรวมข้อมูลและนำข้อสรุปมาวางแผน พัฒนา การดำเนินงานคัดเลือกและจัดกิจกรรมเปิดสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ในปี 2566 ต่อไป รวมถึงจะมีการเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการการพัฒนา 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2566 นี้ ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกันยกระดับตลาดน้ำและตลาดบกของไทยให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวมากขึ้น

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้รับทราบการจัดทำระบบทะเบียนศิลปินของกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการพิจารณาโครงสร้างฐานข้อมูลของคุณลักษณะและทะเบียนศิลปิน โดยรวบรวมข้อมูลศิลปินจากทุกกรมภายใต้หน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำข้อมูลดังกล่าวจัดทำเผยแพร่ในภาพรวมต่อไป ซึ่งเบื้องต้นได้ดำเนินการแล้วกว่า 3,600 ฐานข้อมูล นับเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมายกระดับขีดความสามารถของภาครัฐในการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ศิลปินให้เป็นไปอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และตรงกลุ่มเป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.