วธ.เปิดเวที Young Smart : “Young ทำดี” ปี 2 หนุนเด็กเยาวชน กล้าทำความดี เก่ง – กล้าแสดงออกสร้างสรรค์ สร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เริ่มสมัคร 1 พ.ค.นี้

  

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ในการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนมุ่งมั่นสร้าง "คนดี สังคมดี" ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) นั้น วธ.เน้นเป้าหมาย “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ คือ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" ที่สำคัญเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล กำหนดให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจบริบทของประเทศไทย สถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า สร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.จึงได้จัดกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ซึ่งในปี 2566 เป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปี 2 โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต วธ.จึงสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้กล้าทำความดี แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ กระตุ้นและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูไปใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างเยาวชนแกนนำที่เข้าใจบริบทของประเทศไทย สถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า สร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึงวันที่ 30มิถุนายน 2566 โดยยื่นใบสมัครและเอกสารผลงานที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลาง) และที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้สมัครต้องคุณสมบัติเป็น “เด็ก” อายุระหว่าง 8 - 15 ปีบริบูรณ์ และ “เยาวชน” อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ เคยเข้าร่วมทำกิจกรรมหรือโครงการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นจิตอาสา ตลอดจนมีความรู้ด้านการศึกษา และความสามารถด้านกีฬา ดนตรี และความสามารถพิเศษอื่นๆ เป็นต้น ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่และเกียรติบัตร Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี 2566 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในพิธีมอบรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ วธ. ประจำปี 2566 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และทางสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.m-culture.go.th/surveillanceไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.