วธ.รับโล่ “องค์กรเกียรติยศ” และ “องค์กรคนดี” ด้านการส่งเสริม คนดี คนเก่ง คนกล้า ปี 66 ประกาศพร้อมร่วมมือทุกฝ่ายสร้างคนดี ตามแผนคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) มุ่งสร้าง “คนดี สังคมดี”

 

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล “องค์กรเกียรติยศ” และ โล่รางวัล “องค์กรคนดี” จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรเกียรติยศ" และ "องค์กรคนดี” เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น B1 อาคารรัฐสภา หลังจากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการองค์กรเกียรติยศ และองค์กรคนดี โดยทางคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล “องค์กรเกียรติยศ” และ โล่รางวัล “องค์กรคนดี” ขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า และโอกาสสู่สังคม เพื่อพัฒาชาติไทยอย่างยั่งยืน ในเชิงคุณภาพและปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำระบบหอเกียรติยศ ข้อมูลของคนดี คนเก่ง คนกล้าของชาติไว้ในหอเกียรติยศอีกด้วย

ในโอกาสนี้นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เข้ารับโล่รางวัล “องค์กรเกียรติยศ” และ โล่รางวัล “องค์กรคนดี” ประกอบด้วย ปลัด วธ. รับโล่รางวัล “องค์กรเกียรติยศ” ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา รับโล่ 2 รางวัล ได้แก่ “องค์กรเกียรติยศ” และ “องค์กรคนดี” ของกรมการศาสนา และนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับโล่รางวัล “องค์กรเกียรติยศ” ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ปลัด วธ. กล่าวว่า ขอขอบคุณทางคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้นมา ถือเป็นโครงการที่สำคัญที่มุ่งสนับสนุนในเรื่องของการสร้างคนดี คนเก่ง และคนกล้า และโอกาสสู่สังคม เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ในการนี้ วธ.พร้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมและนำพาประเทศชาติไทยให้พัฒนาต่อไป ตามนโยบายของวธ. ที่มีการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) มุ่งสร้าง “คนดี สังคมดี” ตลอดจนดำเนินงาน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างเครือข่าย และสร้างบุคลากร ที่จะเป็นต้นแบบและเป็นคนดีออกสู่สังคมต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ อาทิ กิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” , การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและพัฒนาต่อยอดเป็นสุดยอดชุมชนยลวิถี , การประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมเป็นผู้ผลิตสื่อส่งต่อเรื่องดีๆให้กับสังคม เป็นต้น โดยปี 2566 นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” ซึ่งปี 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “องค์กรคนดี” ถือเป็นเกียรติและภารกิจสำคัญที่ทางวธ.และหน่วยงานในสังกัด จะได้น้อมนำและไปขยายผลให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.