วธ. จับมือเครือข่ายวัฒนธรรม-ผู้นำชุมชน-หน่วยงานวัฒนธรรมทั่วประเทศ เรียนรู้เทคนิค บริหารชุมชน ผลักทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เริ่มอบรมนำร่อง 2 รุ่น ณ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเดือนมีนาคมนี้

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางวัฒนธรรมและผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา แก่แกนนำเครือข่ายทางวัฒนธรรมและผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่รับผิดชอบงานเที่ยวชุมชนยลวิถี ให้ดำเนินการยกระดับชุมชนคุณธรรมฯ เป็นชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เกิดการเรียนรู้เทคนิค วิธีการบริหารจัดการชุมชน การนำ “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่มีอยู่ในพื้นที่ มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายถ่ายทอดความรู้ จาก Local Alike ทีมวิทยากรมืออาชีพ และวิทยากรผู้นำตลาดน้ำ เรียนรู้เทคนิคค้นหาและคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรม วิธีการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 5F รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 วัน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดจัดโครงการดังกล่าว เป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าร่วม 36 จังหวัด ๆ ละ 4 คน รวม 144 คน และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 จังหวัด ๆ ละ 4 คน รวม 160 คน 


ปลัด วธ. กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และ Soft Power ของไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับ วธ. ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ สไตล์ New Normal


ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้การดำเนินงาน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และเห็นถึงความสำคัญให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้นำชุมชน เครือข่าย ตลอดจนนักวิชาการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่ถูกต้อง มีแนวทาง เทคนิค และวิธีการ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายความคิด และจุดไฟในการทำงานให้แก่ทุกๆ ท่าน ขอให้นำความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับ นำไปปรับใช้กับการทำงานในชุมชนของท่าน พร้อมทั้งขอให้ขยายแนวคิด ต่อยอดความรู้ไปสู่เพื่อนสมาชิก และแกนนำ ในชุมชนของท่านหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะเผชิญกับวิกฤตการณ์ ความเสี่ยง หรือภัยคุกคามใดๆ โดยคนในชุมชน มีภูมิคุ้มกัน สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน” นางยุพา กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.