ราชการ วธ. ทั่วประเทศ เดินหน้าอบรม “พัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาไปสู่ข้อมูลใหญ่” สู่การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและให้บริการข้อมูลที่มีมาตรฐานสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาไปสู่ข้อมูลใหญ่ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ


นางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายส่งเสริมให้มีข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบฐานข้อมูลใหญ่ (Big Data) อีกทั้งให้ความสำคัญสำหรับการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร ส่งเสริมให้มีการจัดทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Open Data) ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลาง เพื่อพัฒนาไปสู่ข้อมูลใหญ่ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัด วธ. จากทุกสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่มในส่วนกลาง รวมถึงหน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ให้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรอบรมกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เกิดความรู้และความเข้าใจในด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและหลักสูตรใช้งานระบบมาตรฐานข้อมูลกลางของวธ. สามารถต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ (New Cultural Economy Platform) ตลอดจนสามารถบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและให้บริการข้อมูลที่มีมาตรฐานสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลปลัด วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับการฝึกอบรมในรอบนี้ เป็นหลักสูตรที่ 1 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐ มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูล องค์กร รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม On Site ละผ่านระบบ Zoom Meeting รวมกว่า 142 คนทั้งนี้ การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาไปสู่ข้อมูลใหญ่ ทั้งหมดประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล และข้อมูลเปิดภาครัฐ จำนวน 2 รุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 และวันที่ 14 -15 มีนาคม 2566 2) หลักสูตรการใช้งานระบบมาตรฐานข้อมูลกลางของกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับผู้ใช้งาน จำนวน 3 รุ่น ในวันที่ 16 , 17 และ 20 มีนาคม 2566 3) หลักสูตรการใช้งานระบบมาตรฐานข้อมูลกลางของกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับผู้ดูแลระบบ ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 และ 4) หลักสูตรการใช้งานระบบการสร้างคุณภาพข้อมูล (Data Quality) สำหรับผู้ดูแลระบบ ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 นี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.