เปิดแล้ว…งานท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” วธ.ชวนชมขบวนแห่เกียรติยศเครื่องสักการะ การแสดง แสง สี เสียง การแสดงโขนที่หาชมได้ยาก ๑๘-๑๙ มี.ค.นี้ พร้อมชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม ๑ ปีมีครั้งเดียว เช้าวันที่ ๒๒ มี.ค. ยกระดับเป็น ๑ ใน ๑๖ เทศกาลประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จักสู่ระดับชาติและนานาชาติ


วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม กิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” 


โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว คณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม ประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 


โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ อาทิ ตลาดวัฒนธรรม การออกร้านสาธิต จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ขบวนแห่เกียรติยศเครื่องสักการะ การแสดง "โขน" การแสดง แสง สี เสียง ชุด “จารึกจอมราชันย์ตำนานเทวราชปราสาทสด๊กก๊อกธม” สุดยิ่งใหญ่อลังการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมดูดาวศึกษาดาราศาสตร์ โดยเช้าวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เชิญชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม ๑ ปีมีครั้งเดียว และพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคล


นางยุพา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม กิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” จัดขึ้นเพื่อนำมิติทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมให้เกิดรายได้ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานเทศกาลดังกล่าวให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับเทศกาลงานประเพณีสู่ระดับชาติและนานาชาติ 


นับว่าเทศกาลนี้มีความโดดเด่นที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้คัดเลือกเทศกาลนี้เป็น ๑ ใน ๑๖ เทศกาลประเพณี ไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนนักแสดงศิลปินพื้นบ้าน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของวธ. และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่เขตติดต่อบริเวณชายแดนประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดของประชาชนในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนด้านการค้าขาย การดำเนินวิถีชีวิต บริบททางสังคม ความเชื่อถือ ความศรัทธาในหลักธรรมทางศาสนา มีมรดกภูมิปัญญาคล้ายคลึงกัน อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ถือเป็นสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม รอยอารยธรรมขอมโบราณ และสมบัติอันล้ำค่าของชาติ จึงเป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่า มีความหมายซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ในอดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.