ปลัดวธ.ร่วมลงนาม (MOU) ข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

 


เมื่อเร็วๆนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศและเกียรติบัตร วัดต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมลงนาม (MOU) ร่วมกับ ๑๕ องค์กร ในข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขให้สัมฤทธิผล รวมทั้งมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนา “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” ของวัดและชุมชน โดยมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายสำคัญคือ “วัดสวยด้วยความสุข” และ “การสร้างวัดๆในใจคน” โดยมีคณะสงฆ์ ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ องค์กรภาครัฐ และเอกชนและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.