เปิดเวทีศิลปินภาพพิมพ์ของไทยประชันผลงานสู่ระดับอาเซียน ในงาน KONNECT ASEAN : Chiang Mai Print Residency ณ จังหวัดเชียงใหม่ กรกฎาคม 2566 พร้อมร่วมเป็นตัวแทนประเทศเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ร่วมกับผู้แทนจากอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบาย ส่งเสริมศิลปินไทยที่มีความสามารถ ยกระดับและปรับบทบาทบุคลากรในภาคศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศทางวัฒนธรรม ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ศิลปิน มุ่งให้วัฒนธรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ตลอดจนสนับสนุนคนไทยให้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในระดับโลก วธ.จึงร่วมกับมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) สนับสนุนการจัดโครงการ KONNECT ASEAN : Chiang Mai Print Residency ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินสาขาศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking) ของประเทศไทย เป็นตัวแทนประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนนำไปสู่การได้รับโอกาสสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์และจัดแสดงนิทรรศการ ณ ASEAN Collection สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House) นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วยปลัด วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับการคัดเลือกดังกล่าว ทาง วธ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินไทยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ KONNECT ASEAN: Chiang Mai Print Residency ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้เหลือรายชื่อผู้สมัครจำนวน 3 คน เพื่อส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกศิลปินโครงการ Chiang Mai Residency (Chiang Mai Residency Selection Committee) พิจารณาคัดเลือกให้เหลือผู้สมัคร จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนศิลปินไทยเข้าร่วมโครงการ KONNECT ASEAN: Chiang Mai Print Residency ในเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ณ จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครศิลปินไทยเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ KONNECT ASEAN: Chiang Mai Print Residency สามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครได้ที่ www.shorturl.at/bhsL8 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มความร่วมมืออาเซียน กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ +66 (2) 209 3658 หรือ +66 (2) 209 3655 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aseanco.mocth@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.