วธ.เชิญชวนศาสนิกชนละความชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักการที่สำคัญยิ่ง เรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่สอนให้ละเว้นความชั่ว ทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ วันมาฆบูชาในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567 ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวต่อไปว่า สำหรับในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประกอบด้วย กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์ 73 รูป พิธีเวียนเทียน สักการะบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่อัญเชิญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน จากพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี รวมทั้งกิจกรรมด้านวัฒนธรรม การจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายชุมชนคุณธรรมและผลิตภัณฑ์ของดีกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และการแสดงภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567 ระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการเปิดพื้นที่จัดเทศกาล งานประเพณีและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่ออนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการจำหน่ายสินค้าและบริการ ตามความศรัทธา ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณีตามบริบทของแต่ละจังหวัด ขับเคลื่อน Soft Power ของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนรอบวัดและศาสนาสถาน  ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มีโอกาสร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งหวังว่ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาในปีนี้ จะนำไปสู่ การละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ทุกพื้นที่การจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.