กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนข้าราชการใกล้เกษียณและวัย 50+ เข้าอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ปี 2567 ของ สำนักงาน ก.พ.

 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการส่งเริม สนับสนุน ให้เกิดความเท่าเทียมและการยอมรับของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยล่าสุด ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน ก.พ. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom และสื่อสังคมออนไลน์ YouTube เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 

นางยุพา กล่าวอีกว่า สำหรับหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร มี 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 และ 2. หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย สำหรับข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย ที่จัดโดยสำนักงาน ก.พ. มาก่อน) จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 โดยข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนการบริหารการเงิน ความรู้เรื่อง Digital สำหรับผู้สูงวัย การดูแลตนเอง จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายหลังการเกษียณอายุราชการได้อย่างมีคุณค่า ได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอื่นในสังคม

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เข้าร่วมการอบรม โดยสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดได้ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/retire2567   


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.