ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา เป็นตัวแทนนำเยาวชนเยี่ยมชมรัฐสภา

 

นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา เป็นวิทยากรพิเศษนำนักเรียนและ นักศึกษาเยี่ยมชมรัฐสภา ประกอบไปด้วยโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม โรงเรียนยางวิทยาคาร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนพัฒนานิคม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 120 คน เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับภาระและหน้าที่หลักในการทำงานที่รัฐสภา และการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงกิจกรรม อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.