อุตสาหกรรมขับเคลื่อน “Seed-To-Sale: ปฐมบท “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย”

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงานสัมมนา Seed-To-Sale: ปฐมบท “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกัญชาในทางการแพทย์ และกัญชงในเชิงอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมด้วยนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นพ. กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการประชุมสัมมนา และเวิร์คช็อป รวมทั้งเยี่ยมชมโมเดลนำร่องการปลูกกัญชงทางทางแพทย์ในโรงเรือนระบบปิดของวิสาหกิจเพลาเพลินฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งภาคต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ อันเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อน “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย ณ ห้องประชุมฟลอร่า อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆ นี้
*จากซ้ายไปขวา: ภก.ประเสริฐ วิเศษนคร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลคูเมือง, นพ. กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์, นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม รศ. ดร. วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์พืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาองค์การเภสัชกรรม, ดร.เปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์ ประธานอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 74/3 ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง, ดร. ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.