วธ. พร้อมเผยแพร่ หนังสือประวัติศาสตร์ ฉบับการ์ตูน “สุโขทัย เมืองมรดกโลก” เล่าประวัติศาสตร์ผ่านลายเส้นการ์ตูน สีสันสดใส เข้าใจง่าย สนุก ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตบุคคล แหล่งอารธรรม มรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สร้างจิตสำนึกรักชาติ ความภาคภูมิใจความเป็นไทย

 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดอย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทยผ่านกิจกรรม โครงการ สื่อต่างๆ ไปสู่ประชาชน  วธ. จึงได้จัดทำประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับการ์ตูน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยในแต่ละยุคสมัย อาทิ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นต้น เพื่อจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สืบทอดมั่นคงมาอย่างยาวนาน สร้างจิตสำนึกรักชาติ ความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติไทย ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจของประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาอดีต เข้าใจปัจจุบัน และสามารถนำประวัติศาสตร์สร้างสรรค์อนาคตต่อไปได้ 


นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ขณะนี้ วธ. ได้จัดทำหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์  “สุโขทัย เมืองมรดกโลก” เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการจัดทำหนังสือครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เอกสารและหนังสือ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ไทย จากกรมศิลปากร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ และนักวาดการ์ตูน นางประภาสินี เจริญสกุลชัยพร เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำหนังสือ รวบรวม และเรียบเรียงต้นฉบับ รวมทั้งเพื่อพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาต้นฉบับให้ถูกต้อง เรียบร้อย และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยภายในหนังสือจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย สมัยสุโขทัย เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ บุคคลสำคัญ แหล่งอารยธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและการค้า สังคม การชลประทาน ศาสนาและพระภิกษุรูปสำคัญ วัฒนธรรมและประเพณี ลายสือไทย วรรณกรรมและปรับไตรภูมิพระร่วง สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับการ์ตูน “สุโขทัย เมืองมรดกโลก” เป็นหนังสือที่จะทำให้เด็ก เยาวชนมีความสนใจศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ได้อย่างเพลิดเพลิน และเข้าใจง่ายด้วยตัวละครในวัยที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งตัวละครหลักจะเป็นนักเรียนที่ดำเนินเรื่องราวการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีภาพสีสันสวยงาม มีการใช้ภาษาที่สละสลวยซึ่งจะสร้างความรับรู้และความเข้าใจ ให้ทั้งความบันเทิง และความรู้ควบคู่กัน ทั้งนี้ วธ. ได้เผยแพร่และแจกจ่ายหนังสือนี้ไปยังห้องสมุด โรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้อ่านเพื่อค้นคว้าหาความรู้ อีกทั้ง ยังได้จัดทำหนังสือนี้ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book อี-บุ๊ก) เพื่อการเข้าถึงอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สามารถอ่านหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ “สุโขทัย เมืองมรดกโลก” ได้ที่ www2.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0201

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.