วธ.เปิดค่ายครอบครัวคุณธรรม Seed Thailand รุ่นที่ 3 สอนทักษะเด็กไทยรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในโลกออนไลน์ 20 - 23 มิ.ย. 66 ณ จังหวัดขอนแก่น

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) มีเป้าหมายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การให้องค์ความรู้และการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามให้เป็นที่แพร่หลายในสังคม ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความพร้อมในการเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนเอง มีจิตสำนึกของความเป็นไทยบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ให้แก่ครอบครัว 

นางยุพา กล่าวว่า สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้น ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 105 คน และรุ่นที่ 2 จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมีนาคม 2566 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 90 คน และรุ่นที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 90 คน จาก 20 จังหวัด โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยการอบรมดังกล่าวนอกจากให้ความสำคัญเรื่องพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมแล้ว ได้เชิญวิทยากรจะถ่ายทอดความรู้เรื่องการรู้ทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันกลโกงในโลกออนไลน์ การรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัล รวมถึงการรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News) ที่สำคัญจะให้ความรู้เรื่องการรับมือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyber Bully) และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์และการสร้างเครือข่ายเยาวชนผ่านสังคมบนโลกออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยด้วย


“จากผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านมา พบว่าผู้เข้าอบรมฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมกว่าร้อยละ 86 และพึงพอใจระดับมากในการนำความรู้และเนื้อหาการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันข่าวปลอม กลโกงในโลกออนไลน์ วิธีการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม การจัดอบรมทั้ง 4 ภูมิภาคจะเป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศและร่วมกันเฝ้าระวังกระแสวัฒนธรรมที่เบี่ยงเบนที่มากับสื่อในยุคสื่อใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างดี” ปลัด วธ. กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.