วธ. รับสนองพระบรมราโชบาย การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทั่วประเทศต่อเนื่อง เปิดอบรมพระพิธีธรรม 27 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก 45 พระอารามหลวง เสริมความรู้สวดพระอภิธรรมทำนองหลวง ทบทวน เพิ่มทักษะความชำนาญการออกเสียงและใช้อักขระให้ดียิ่งขึ้น ถูกต้องตามรูปแบบโบราณราชประเพณี 12-14 มิถุนายน ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนการดำเนินงานพระพิธีธรรมประจำพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน หลักสูตรฝึกอบรมพระพิธีธรรมประจำพระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด พระพิธีธรรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เข้าร่วมพิธี ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 


ปลัด วธ. กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รับสนองพระบรมราโชบาย การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2562 เป็นต้นมา โดยได้ขยายการดำเนินงานไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เพื่อให้ผู้วายชนม์และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ  ได้รับเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต  ในการดำเนินงานดังกล่าว วธ.ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน เพิ่มองค์ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานพิธีมาอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ดังนี้ 1.ภาคเหนือ ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3.ภาคใต้ ณ วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และ 4.ภาคกลาง ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นางยุพา กล่าวต่ออีกว่า การฝึกอบรมดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดและรักษารูปแบบการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องและโบราณราชประเพณี  และเพื่อให้พระพิธีธรรมประจำพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค จำนวน 112 พระอารามทั่วประเทศสามารถสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงได้อย่างถูกต้อง รองรับภารกิจงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เป็นแนวทางการปฏิบัติของพระพิธีธรรมในการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงให้มีรูปแบบปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และเพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะความชำนาญในการสวด การออกเสียงและใช้อักขระในการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงให้ดียิ่งขึ้น โดยรูปแบบของการฝึกอบรม เป็นการบรรยายให้ความรู้พร้อมการปฏิบัติ โดยมีวิทยากรพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย การศึกษาด้วยตัวเองและการทดสอบการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง มีหัวข้อดังนี้  1.ความรู้เกี่ยวกับบทสวดและทำนองการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง 2.ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียง อักขระ และทำนองในการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง 3.ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของพระพิธีธรรมในการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง  ทั้งนี้ ในส่วนของเขตภาคกลาง มีพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการฝึกอบรมพระพิธีธรรม จากวัดในเขตภาคกลาง 27 จังหวัด  45 พระอาราม จำนวน 180 รูป จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566 ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.