วธ.พัฒนางาน CCPOT - เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก - ร่วมพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อน MOU อีกเพียบ เน้นเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วธ.กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางขับเคลื่อนการทำงานในอนาคต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแผนการดำเนินงานในระยะถัดไปของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ วธ. ในการปรับบทบาท เป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ นำทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม
นางยุพา กล่าวว่า สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วธ.กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน มี MOU ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ทั้งที่ วธ. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานสนับสนุน 18 ฉบับ อาทิ บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภาคีว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมทางการตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) , บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ , บันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 , บันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศนวัตกรรมวัฒนธรรมด้วยการวิจัยและนวัตกรรม , บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “การเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ” , บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม , บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนิน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เป็นต้น


นอกจากนี้ วธ. อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกของไทยและหน่วยงานในต่างประเทศ เพิ่มเติมอีก 3 ฉบับ ได้แก่ 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และ 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการท่องเที่ยว
“ได้มอบนโยบายให้บุคคลากรและหน่วยงานของ วธ. ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ทำ MOU ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ผลักดันให้เกิดโอกาสพบปะหารือร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง” ปลัด วธ. กล่าว


 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.