วธ.ถ่ายทอดองค์ความรู้-สืบสานงานช่างไทย จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีหลักสูตรการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ทั้งทำแม่พิมพ์ หล่อ ชิ้นงานนูนต่ำ ปั้นซ่อมลวดลาย จากนายช่างสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สง่างามพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ


เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีฯ หลักสูตรการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบวีดิทัศน์ โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์
รองอธิบดีกรมศิลปากร นายสุรัฐกิจ พีรพงศ์ศิลปะ ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ คณะวิทยากรสำนักช่างสิบหมู่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรุงเทพมหานคร และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 1 – 15 จำนวนกว่า 72 คน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับสนองงานตาม พระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันทั่วประเทศ การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามโบราณราชประเพณีของราชสำนัก ให้แก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และประชาชนผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ของสำนักพระราชวัง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดสรรเครื่องเกียรติยศประกอบศพ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน แต่เมื่อผ่านระยะเวลาหนึ่งก็ย่อมเกิดการชำรุดเสียหายของเครื่องเกียรติยศประกอบศพ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะ และเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญงานในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สง่างามพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ ทั้งยังสามารถนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่น และยังเป็นการสืบสานงานช่างไทยอีกด้วย

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัด วธ. ร่วมกับสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จึงกำหนดจัดโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีฯ หลักสูตรการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 ณ สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับการฝึกอบรมประกอบด้วย การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการทำแม่พิมพ์ การหล่อ ชิ้นงานนูนต่ำ และชิ้นงาน 3 มิติ การปั้นซ่อมลวดลาย การประกอบติดตั้งชิ้นงาน ตามหลักวิชาการของกรมศิลปากร โดยมีนายช่างผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นวิทยากร

นางยุพา กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ทั้งได้ดำเนินงานภารกิจเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มีข้อมูลการขอรับพระราชทาน จำนวน 13,908 หมายรับสั่ง และได้ดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจสนับสนุนส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมจิตอาสา สำนักพระราชวัง และงานอื่นๆ เป็นจำนวน 10,193 งานไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.