วธ.รวมพลังเครือข่ายจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมีพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายชัยพล  สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ เด็กและเยาวชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ  รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมและส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี แก่เยาวชนและประชาชน เพื่อสร้างคนดี สังคมดี และก้าวสู่สังคมคุณธรรม โดยการผนึกกำลังการทำงานแบบ 3 ประสาน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ภายใต้แนวคิด “คุณธรรม นำการพัฒนา” นำพาประเทศก้าวสู่สังคมคุณธรรม  เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า การจัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์  สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี” ในวันนี้  ถือเป็นภารกิจสำคัญในการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยม เชิงบวกสู่สังคมคุณธรรม ในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก  ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 และยังมีความสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ BCG คือการนำคุณค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม มาเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาสมดุลและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่มรดกภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ รวมถึงส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทยมาพัฒนาต่อยอด โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เกิดการเรียนรู้และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเอง เพื่อร่วมกันจรรโลงรักษาไว้  ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติสืบไป


สำหรับการจัดงานครั้งนี้ นางยุพา กล่าวอีกว่า ถือเป็นความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒธรรม และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้บูรณาการงานร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน คณะสงฆ์ และภาคประชาชน ในจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยนำกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่ศาสนสถานและสถานศึกษา ได้แก่ การแสดงเพลงคุณธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมด้านศาสนา จากเครือข่ายพระธรรมวิทยากร กลุ่มธรรมะอารมณ์ดี เกมคุณธรรม Race for good ตอบปัญหาธรรมะ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการจัดแสดงภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ อุปรากรจีน ชุดงิ้วเปลี่ยนหน้า มหัศจรรย์มนตรมายากล และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชน 
โดยกระทรวงวัฒนธรรม มีความมุ่งหวังว่ากิจกรรมธรรมสัญจรในครั้งนี้ จะเป็นเวทีเพื่อแบ่งปันความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่ห่างไกลให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตจากประสบการณ์จริง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในมิติด้านศาสนาด้วยการจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่ศาสนสถานและสถานศึกษา นำธรรมะสู่ใจประชาชน เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมกับเยาวชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ทางศาสนาสู่สาธารณะ ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาและการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองด้วยความเข้าใจมีเป้าหมายและสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ผ่านเครือข่ายพระธรรมวิทยากร ซึ่งเป็นผู้นำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการบ่มเพาะและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมโดยใช้เครื่องมือการนำเสนอองค์ความรู้ด้านศาสนาสอดแทรกความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนเปราะบาง ในการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา และอุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา พัฒนาวัดและศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


ด้าน นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ร่วมกันจัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนของจังหวัดอุทัยธานี” ได้เข้ามาเรียนรู้องค์ความรู้จากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดด้านการศึกษาต่อไป ทางจังหวัดอุทัยธานี ขอขอบพระคุณปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานี และสนับสนุนการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะแก่เด็กและเยาวชน


นอกจากนี้ขอขอบคุณมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณชีวิต โดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ประธานมูลนิธิฯและนายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ และที่สำคัญขอกราบขอบพระเดชพระคุณพระครูปลัดสมนึก เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ซึ่งได้เมตตาอนุญาต ให้ใช้สถานที่จัดงานและจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ตลอดทั้ง 3 วัน และให้ความอนุเคราะห์การจัดงาน จนทำให้งานสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี และขอบคุณส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้ร่วมกันจัดบูธกิจกรรมและสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.