วธ.มอบหนังสือที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราชแก่นายกรัฐมนตรี-ครม. และเปิดให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนดาวน์โหลดอี-บุ๊กได้แล้ววันนี้

 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้มอบหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1) เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ และ 2) อัมพโรวาท ให้แก่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณแห่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งทรงดำรงพระองค์มั่นในพระธรรมวินัยและปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงเอาพระทัยใส่และบำรุงการพระศาสนา อีกทั้งทรงเผยแผ่พระพุทธธรรมให้ดำรงอยู่ในใจของพุทธบริษัท พุทธศาสนิกชน โดยการประทานพระธรรมเทศนา พระดำรัส พระโอวาทและพระคติธรรมให้น้อมนำไปอบรมบ่มกายใจอยู่เนืองนิตย์ พระเกียรติคุณของพระองค์จึงแผ่ขจรขจายไปทั้งในประเทศและนานาประเทศ  

รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เนื่องในโอกาสมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ (96 พรรษา) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกที่มีความสำคัญอันเนื่องด้วยพระศาสนา อีกทั้งยังเป็นบันทึกสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วยหนังสือจดหมายเหตุ 1 รายการ ได้แก่ จดหมายเหตุงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และหนังสือที่ระลึก 2 รายการ ได้แก่ 1) เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์

การจัดพิมพ์หนังสือ “เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์” ครั้งนี้ ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม ได้แก่ เล่ม 1 เป็นการถ่ายสำเนาจากฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2466 เป็นพระราชาคณะในรัชกาลที่ 1-6 เล่ม 2 เป็นการถ่ายสำเนาจากหนังสือเรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 พ.ศ. 2545 เป็นพระราชาคณะ

ในรัชกาลที่ 7-8 และเล่ม 3 เป็นการรวบรวมรายชื่อพระราชาคณะจากราชกิจจานุเบกษาที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนถึงรัชกาลปัจจุบัน โดยในส่วนแรกของหนังสือแต่ละเล่มเป็นพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) และ 2) อัมพโรวาท ประมวลพระธรรมเทศนา พระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระสังเวชนียธรรม และพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 6 เล่ม 
นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นนี้จะได้เผยแพร่ไปสู่สถาบันการศึกษา ห้องสมุด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน   ทำให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับประโยชน์จากหนังสืออันทรงคุณค่าในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ  ตลอดจนเผยแพร่น้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนและเชิดชูพระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป ทั้งนี้ เบื้องต้นวธ.ได้จัดทำหนังสือในรูปแบบอี-บุ๊กเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้ามาดาวน์โหลดเพื่อหาความรู้ได้ อัมพโรวาทที่ https://my.eboox.cc/Rungsil/2566/L4-Update1/  

เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ เล่ม 1 ที่ https://www.finearts.go.th/main/view/42391-เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์-เล่ม-1 และเล่ม 2 https://www.finearts.go.th/main/view/42392-เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์-เล่ม-2 และเล่ม 3 ที่ https://www.finearts.go.th/main/view/42393-เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์-เล่ม-๓ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.