พช.บางปะกง จับมือผู้นำอาสา (ผู้นำ อช.) พร้อมใจ Kick Off "1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" และบูรณาการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง โดย นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอบางปะกง ดำเนินกิจกรรม ประชุมผู้นำ อช. ครั้งที่ 3/2566
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นหนึ่งในงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยมุ่งพัฒนาวัดและชุมชนให้เรียบร้อยรื่นรมย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาจิตใจของประชาชน มีแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 หัวใจของโครงการ คือ กลไกการสร้างสายสัมพันธ์ความร่วมแรงร่วมใจกันของวัด ชุมชน และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นด้วยอุดมการณ์ร่วมกัน และเจตจำนงให้วัดเป็นสถานที่สัปปายะ หมายถึง สิ่งที่สบาย สภาพที่เอื้อ สิ่งที่เกื้อกูล สิ่งที่เอื้อต่อการอยู่ดี สิ่งที่เหมาะกับการเป็นสถานที่พักแก่ผู้เข้ามาพึ่งพาบำบัดทุกข์ และเสริมสร้างความสุขทั้งแก่กายและใจ ”
การจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5 ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย และเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ทางจิตใจ และปัญญา ลงสู่บริบทของวัด และชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
2. Kick off โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ขยายผลการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีกิจกรรม การปลูกต้นไม้ ต้นนนทรีป่า ต้นไม้ให้สีย้อมผ้า และพืชผักสวนครัว
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมากจากพระราชดำริ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการขับเคลื่อนงานตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร หน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเข้มทั้ง 3 มิติ (ด้านความมั่นคง ด้านความมั่งคั่ง และด้านความยั่งยืน) เกิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการลดรายจ่าย สร้างรายได้ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ
3. ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 และวางแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 4 เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน งานตามนโยบายรัฐบาล และกิจกรรมตามงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนต่อไปไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.