ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566


เมื่อเร็ว ๆนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในพิธีปิดและมอบรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยมีนางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคม
วงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร คณะกรรมการจัดประกวดฯ  นักเรียนและนักดนตรีเข้าร่วม ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา 
รัฐบาลให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและร่วมกันพัฒนาประเทศ จึงมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬา ดนตรี ออกกำลังกาย และร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมการประกวดวงโยธวาทิต ถือเป็นกิจกรรมนันทนาการที่สร้างความสุขความเพลิดเพลิน ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ สร้างสมาธิ เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีของหมู่คณะ นอกจากนี้ยังทำให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพอิสระได้ในอนาคต 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.