วธ.เผยวัด ศาสนสถาน โบราณสถาน ชุมชนคุณธรรมและบุคลากรใน 3 จังหวัดทั้งนราธิวาส ปัตตานีและยะลาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ ช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล กรมการศาสนาเร่งสำรวจศาสนสถาน ช่วยซ่อมแซมสถานที่-สาธารณูปโภค

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา พบว่ามี 3 จังหวัดประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและมีเครือข่ายทางวัฒนธรรม บุคลากรและสถานที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รับผลกระทบในภาพรวม 3 จังหวัด ได้แก่ วัด/ที่พักสงฆ์ 22 แห่ง มัสยิด/สุเหร่า 106 แห่ง ชุมชนคุณธรรม 49 แห่ง เครือข่ายวัฒนธรรม 1 กลุ่ม/ราย แหล่งเรียนรู้/โบราณสถาน 4 แห่ง และบุคลากรในสังกัด 21 ราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง ๓ จังหวัดข้างต้น ได้ลงพื้นที่และให้การช่วยเหลือเยียวยา เครือข่ายทางวัฒนธรรม และบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้วด้วยการสนับสนุนถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่นๆ พร้อมทั้งได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน และเข้าสู่มาตรการการช่วยเหลือต่างๆของรัฐบาลต่อไป  นอกจากนี้ ได้ประสานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานข้อมูลต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมถึงการประสานงานช่วยเหลือและให้กำลังใจเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสียหายและให้การช่วยเหลือฟื้นฟู 

นายเสริมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบนั้น กรมการศาสนา อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบูรณศาสนสถานที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้องค์การศาสนาที่กรมการศาสนารับรอง โดยให้ความช่วยเหลือบูรณะซ่อมแซม อาคารสถานที่ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการประกอบศาสนกิจ เช่น ที่อาบน้ำละหมาด ห้องสุขา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.