วธ.หารือร่วม กมธ.ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สืบทอดเทศกาล ให้เยาวชนอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางเทียบจุฑา ขาวขำ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมาธิการฯ ผู้บริหารส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของกระทรวง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ รวมถึงได้เยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ ร้านค้าสินค้าทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) และการสาธิตการปฏิบัติหน้าที่ของกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณ อาคารเครื่องเกียรติยศ


นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการประชุมดังกล่าวมีประเด็นในการหารือที่สำคัญ ได้แก่ 1. แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Soft Power ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน เอกลักษณ์และแบบวิถีชีวิตไทยที่มีความสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนและผลักดัน โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สามารถดำเนินการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก 3. แนวทางการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติภาพในสังคมไทย โดยการสืบทอดเทศกาลพื้นถิ่น และเทศกาลสำคัญทางศาสนาต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ วธ.เป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล Soft Power 11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น  ภาพยนตร์  ซีรี่ย์และแอนิเมชัน อาหาร ท่องเที่ยว ศิลปะและศิลปะการแสดง  เฟสติวัลระดับโลกและเทศกาลประเพณี   เพื่อสนับสนุน Thailand Creative Content Agency  (THACCA)  และ 1 ครอบครัว 1 Soft Power (One Family One Soft Power (OFOS) ส่งเสริมงานเทศกาลประเพณีระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.