วธ. จัดติวเข้มความรู้ด้านกฎหมาย ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะ พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม

  

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด วิทยากร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เข้าร่วม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “การปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ โดยปัจจุบันได้มีการบัญญัติกฎหมายใหม่ที่ส่วนราชการ ต้องนำไปปฏิบัติ อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 และยังมีกฎหมายที่อยู่ระหว่าง การปรับปรุงแก้ไข คือ ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม ซึ่งเมื่อมีผลใช้บังคับแล้ว จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป และนอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆ เช่น การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ต้องทำความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและสาระสำคัญของหลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป”
ปลัด วธ. กล่าวต่ออีกว่า การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการบัญญัติกฎหมายใหม่ที่ส่วนราชการต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิด และเกิดความเสียหาย จากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ต่อทั้งตัวเจ้าหน้าที่ และต่อหน่วยงาน และเพื่อให้บุคลากร มีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ โครงการฝึกการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกรมบัญชีกลาง
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.