วธ.เผยผลโพลคนไทยอยาก“สวดมนต์ข้ามปี”เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ณ วัดใกล้บ้าน ตั้งใจลด ละ เลิก อบายมุข ขอของขวัญปีใหม่เรื่องสุขภาพแข็งแรง การเรียน-การงาน คนรุ่นใหม่ฮิตอวยพรปีใหม่ญาติผู้ใหญ่ เพื่อนผ่านไลน์ เฟซบุ๊กมากที่สุด

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ 2567” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 13,100 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค โดยมีผลสรุปดังนี้ เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.40 เคยเข้าร่วมกิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปี” และเมื่อสอบถามความสนใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ในปีนี้พบร้อยละ 51.27 ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส    ในการเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี”และร้อยละ 32.96 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และเมื่อสอบถามสนใจร่วมกิจกรรม  “สวดมนต์ข้ามปี” ที่ใดบ้าง ร้อยละ 60.08 สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดสำคัญหรือศาสนสถานที่จัดกิจกรรมในจังหวัดของตนเอง ร้อยละ 38.92 บ้าน ร้อยละ 29.40 สวดมนต์ข้ามปีในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ฯลฯ  ร้อยละ 12.62  สวดมนต์ข้ามปี  ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และร้อยละ 10.88  สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เมื่อสอบถามถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 63.79 เห็นว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดี ๆ ที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ร้อยละ 39.82  ได้ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวเพื่อสานสัมพันธ์ ร้อยละ 38.15 ส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติ ร้อยละ 38.11 ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนามาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 33.63 เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่ ส่วนผู้ที่เด็ก เยาวชนและประชาชนอยากชวนไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ร้อยละ 66.53 ครอบครัว ร้อยละ 13.22 เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 8.25 คนรัก ร้อยละ 7.21 ญาติพี่น้องและร้อยละ 2.66 ดารา/ ศิลปินนายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกิจกรรมที่เด็ก เยาวชนและประชาชนตั้งใจจะทำในวันขึ้นปีใหม่ ร้อยละ 58.44 ทำบุญตักบาตร ร้อยละ 43.71 พักผ่อนอยู่กับบ้าน ร้อยละ 42.83 ขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ และเมื่อสอบถามจะอวยพรปีใหม่ให้แก่ญาติ ผู้ใหญ่ที่เคารพ ครู อาจารย์ หรือเพื่อนผ่านช่องทางใด ร้อยละ 53.54 ไลน์ (Line) ร้อยละ 47.91 เฟซบุ๊ก (Facebook)  ร้อยละ 37.54 พูดคุยทาง ส่วนของขวัญที่อยากได้มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 41.93 อยากให้คนในครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 16.93 การเรียน สอบผ่าน ได้คะแนนดี ร้อยละ 12.50 การงานก้าวหน้า ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า  ผลสำรวจได้สอบถามความเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน        ในเรื่องการส่งเสริมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี  ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 ”ของวธ. โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มช่องทาง         ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี  ต้อนรับศักราชใหม่ 2567” เพื่อให้ประชาชนทราบถึงวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เป็นต้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปียิ่งใหญ่และครอบคลุมในทุกพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มช่องทาง การสวดมนต์ออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และนอกจากจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับศักราชใหม่ 2567 แล้ว รัฐบาลหรือวธ.ควรจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงโขน การแสดงพื้นบ้าน การแสดงดนตรีไทย เป็นต้น เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ อาทิ ประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสวิถีชีวิตที่ดีงามของไทย อย่างไรก็ตาม วธ.ได้นำข้อเสนอแนะเหล่านี้มาพัฒนาการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งขับเคลื่อน Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยวรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) ของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.