สธ. จัดมหกรรม Play Day ครั้งที่ 4 เสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ด้วย นโยบาย “5H-4P”


15 ธันวาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขจัด “มหกรรม Play Day สร้างโอกาสเล่น เพื่อเด็กทุกคน” ครั้งที่ 4 สนับสนุนให้เด็กทุกคนมีโอกาสเล่น ได้ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้นโยบาย ‘5H 4P’ พร้อมมอบรางวัลให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยในการ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรม Play Day สร้างโอกาสเล่น เพื่อเด็กทุกคน” ครั้งที่ 4 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)กรุงเทพมหานคร ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับ “เด็ก” ซึ่งเป็นอนาคตในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยที่เป็นช่วงเริ่มต้นของชีวิต และพัฒนาการด้านต่างๆ ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาไปยังช่วงวัยอื่นๆ การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กสมวัยมีหลายองค์ประกอบ แต่การส่งเสริมการ “เล่น” เป็นการสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตพร้อมก้าวไปสู่โลกอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการอย่างครบถ้วน เต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงคุณภาพความเท่าเทียมและความจำเป็นขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ”

“กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เมื่อปี 2563 และสร้างกระแส Play Day สร้างโอกาสเล่น เพื่อเด็กทุกคน รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกนำร่อง ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้คลอบคลุมทุกจังหวัด ภายใต้ 4P คือ 1) Play Space : พื้นที่เล่น 2) Play Process : กระบวนการเล่น 3) Play Worker : ผู้อำนวยการเล่น และ 4) Play Management Unit : หน่วยบริหารจัดการการเล่น ควบคู่กับการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เด็กไทยได้เล่นทุกที่ ทุกเวลาอย่างเหมาะสม” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรมอนามัยยังได้ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ พัฒนาการสมวัย มีสุขภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการและคุ้มครองอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ภายใต้ 5H คือ 1) Heart : จิตใจดี มีวินัย 2) Head : เก่งคิด วิเคราะห์เป็น 3) Hand : ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ 4) Health : สุขอนามัยดี สุขภาพแข็งแรง และ 5) Hi-tech : ทันสมัย ก้าวหน้า รู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งการส่งเสริมการเล่นช่วยให้เด็กปฐมวัยๆ ทุกคน ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นเพื่อพัฒนาสมอง ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ภาษา สังคม และวินัย


“ทั้งนี้ งานมหกรรม Play Day สร้างโอกาสเล่น เพื่อเด็กทุกคน ยังคงให้ความสำคัญในการสร้างกระแสการเล่นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเห็นความสำคัญของการเล่น และส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การเล่น เล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งมอบรางวัลให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประกอบด้วย พื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก จำนวน 22 แห่ง หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาเรื่องเล่นในเด็ก จำนวน 1 แห่ง และบุคลากรขับเคลื่อนงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกดีเด่น 3 คน พร้อมทั้งยังมีบูธกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบหลายหน่วยงานเปิดให้ประชาชนและหน่วยงานทั่วไปได้รับชมเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.