"เสริมศักดิ์”เผยครม.ไฟเขียวแต่งตั้งผู้บริหารวธ. 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเป็นไปตามความเหมาะสม

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยาและแพร่)  ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้  1. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  2. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การเสนอแต่งตั้งผู้บริหารวธ.ครั้งนี้เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเป็นไปตามความเหมาะสม  ผู้บริหารระดับสูงของวธ.ทั้งสองคนล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทำงานสูงสามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบายของวธ.ได้เป็นอย่างดี   ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.