เอ็นไอเอร่วมบีโอไอหนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุน “บีซีจีสตาร์ทอัพ”ดึงพันมิตรร่วมระดมทุนเต็มขั้น ปลื้มคำขอลงทุนปี 64 ทะลุกว่า 700 โครงการ

• เตรียมจัดใหญ่ “BCG Startup Investment Day” ช่วยบีซีจีสตาร์ทอัพมีทุนเดินหน้าธุรกิจ ด้านเอ็นไอเอเดินหน้าปั้นดีพเดทคสตาร์ทอัพเพิ่มอีก 65 รายภายใน 3 ปี

กรุงเทพฯ 10 มีนาคม 2565
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จับมือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ BCG MODEL ผ่านการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพ เชิงลึก หรือ BCG DeepTech Startup พร้อมเตรียมจัดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” เพื่อเพิ่มโอกาสกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งเงินทุน ระดมมาตรการสนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และนักลงทุน มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรต่อยอดทางธุรกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่
ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจหลักของ NIA คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศตามแนวคิด “บีซีจี โมเดล” โดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (BCG DeepTech Startup) 3 ด้าน ได้แก่ อาหาร (FoodTech) เกษตร (AgTech) และการแพทย์ (MedTech) ซึ่งเป็นสาขาที่มีโอกาสและศักยภาพการเติบโตสูง แต่ยังมีจำนวนไม่มากนักและต้องใช้ระยะเวลาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ดังนั้น NIA จึงได้วางกรอบการพัฒนาผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อเร่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ระยะแนวคิด ต้นแบบ ทดลองตลาด ขยายการเติบโต จนกระทั่งมีความสมบูรณ์พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างให้เกิด BCG DeepTech Startup จำนวน 65 ราย ภายใน 3 ปี ซึ่งความร่วมมือกับบีโอไอและพันธมิตรในการจัดมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ครั้งนี้ เป็นโอกาสให้สตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมาตรการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครบในที่เดียว และยังเปิดกว้างสำหรับสตาร์ทอัพไทยและต่างชาติที่มีส่วนในการผลักดัน BCG Startup Ecosystem อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย“ระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้าน BCG ตอนนี้ไม่ได้เริ่มจากศูนย์แล้ว NIA และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดฮับที่รวบรวมสตาร์ทอัพในด้านนี้ เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆ ได้อย่างง่ายขึ้น โดยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า NIA ได้สนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีเชิงลึก (Deeptech) มาโดยตลอด ทั้งเรื่องการวางโครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุนด้านงานวิจัย และนวัตกรรม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิดที่ความต้องการด้านเทคโนโลยี – นวัตกรรมเหล่านี้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเชื่อว่าเทคโนโลยีเชิงลึกคือเครื่องมือที่สามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างแท้จริง”
ด้านนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดให้มีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต“การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่บีโอไอ NIA และหน่วยงานพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และนักลงทุนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้สตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ แต่ขาดการสนับสนุนด้านเงินทุน มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เอกชน รวมถึงนักลงทุน โดยรวบรวมมาตรการการสนับสนุนไว้ที่เดียว งานครั้งนี้มุ่งเน้นสตาร์ทอัพในกลุ่ม BCG สอดคล้องกับ BCG Model ที่เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วงต่อไป” นางสาวดวงใจกล่าว
กิจการในกลุ่ม BCG ถือว่ามีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจไทย ดังจะเห็นได้จากสถิติขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในปี 2564 ที่ผ่านมา คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 152,434 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 123 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน จากจำนวนโครงการ 746 โครงการ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 – 2564 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG มีมูลค่ารวม 675,781 ล้านบาท รวม 2,996 โครงการ โดยบีโอไอมีมาตรการสนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม BCG และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ครอบคลุมหลากหลายประเภทกิจการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก และตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการ Startup ที่มีเทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่เศรษฐกิจและสังคม และช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต นอกเหนือจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร รวมถึงมาตรการอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น Smart Visa แล้ว บีโอไอยังออกมาตรการทางการเงินสนับสนุน Startup ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้ พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560 อีกด้วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม
ขณะที่ นายศรัณย์ สุตันติวรคุณ นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพในประเทศไทย โดยเฉพาะสตาร์ทอัพรายเล็กที่ขาดเงินทุนเริ่มต้น ปัจจุบันสตาร์ทอัพไทยมีความเข้าใจพื้นฐานการทำธุรกิจเป็นอย่างดี มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศได้
สำหรับงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์ C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก รูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น กิจกรรม Startup Pitching กิจกรรม Startup Talk และกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานครั้งนี้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ www.boi.go.th โทรศัพท์ 0 2553 8111

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.