ธรรมาภิบาลเสนอร่าง พรบ.ช่างเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ถึงมือประธานสภาแล้ว

 นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต เปิดเผยว่า โดยปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศในภาคการผลิตและภาคแรงงาน องค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพช่างนั้นสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้และหลายประเทศทั่วโลกต่างได้ให้การยอมรับช่างฝีมือจากประเทศไทย   

จึงสมควรให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เพื่อให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงสามารถปกป้องดูแลสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกอบกิจการวิชาชีพผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล     อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติช่างเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ตามหนังสือเลขที่003/2565 ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยการเสนอร่าง พรบ.มาตรา 131 สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะเป็นการร่วมลงชื่อและนำเข้าสู่การตรวจร่าง พรบ. การรับร่าง พรบ. การพิจารณาร่าง พรบ.ในวาระต่างๆตามกลไกของระบบรัฐสภา ต่อไป ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.