“ธรรมาภิบาล พร้อมมอบทุนการศึกษา”

 


วันนี้ 1 เมษายน 2565 นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต เปิดเผยว่า “โดยปกติ เราจะมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และในระดับมัธยมศึกษา แต่เมื่อสถานการณ์โรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19 ได้แพร่ระบาดในรอบปีที่ผ่านมาส่งผลให้สถานศึกษาประกาศปิดโรงเรียนและให้ครู อาจารย์ และนักเรียน ทำการสอนและการเรียนในระบบออนไลน์ ซึ่งทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนหรือที่เรียกว่า “ทุนธรรมาภิบาล” ก็ยังคงเก็บสะสมไว้มอบให้นักเรียนโดยผ่านสถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้นๆ” 

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า “ธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ควบคู่กับการมีคุณธรรม ซึ่งสถานศึกษาหรือโรงเรียนต้องมีการสอนและการเสริมพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมด้านธรรมาภิบาลให้กับเด็กนักเรียนเริ่มตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เราอาจจะไม่มุ่งเน้นผลการเรียนที่ดีเยี่ยมมากนัก แต่จะเน้นเรื่องคุณงามความดี ขอให้เด็กนักเรียนเป็นคนที่โรงเรียนพิสูจน์ทราบทางพฤติกรรมได้ว่าเป็นคนดี ก็จะได้รับทุนธรรมาภิบาลแล้ว 

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า” เมื่อเราปลูกฝังค่านิยมด้วยทุนธรรมาภิบาลให้กับเด็กนักเรียนแล้ว ต่อมาในระดับอุดมศึกษาหมายถึงสู่การเจริญเติบโตจากเด็กนักเรียนก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจด้านธรรมาภิบาล หากไปประกอบสัมมาชีพก็จะได้นำหลักธรรมาภิบาลที่ถูกปลูกฝังไปประพฤติ ปฏิบัติ และหากไปรับราชการก็จะเป็นข้าราชการที่มีหลักธรรมาภิบาลติดตัวนำไปใช้ในองค์กร โดยทุนการศึกษา หรือ ทุนธรรมาภิบาล นี้ จะมีคณะกรรมการดำเนินงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ นายกนก อภิรดี ที่ปรึกษาสภาสมาคมธรรมาภิบาล และมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต, รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน 

*****


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.