สสว. จับมือสถาบันอาหาร เปิดงาน “ท่องกินอาหารท้องถิ่น...สุดฟินกับอาหารแห่งอนาคต(Future Food) หนุนกิจกรรมทดสอบตลาด-จับคู่ธุรกิจ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เป็นประธานเปิดงาน “ท่องกินอาหารท้องถิ่น...สุดฟินกับอาหารแห่งอนาคต(Future Food)” กิจกรรมทดสอบตลาดและเจรจาจับคู่ธุรกิจ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของผู้ประกอบการรวม 54 บูธที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Early Stage) ปี 2563 และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563 ร่วมด้วยนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการสุขสยาม และคณะผู้บริหารจากสสว. และสถาบันอาหาร ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา

งาน “ท่องกินอาหารท้องถิ่น...สุดฟินกับอาหารแห่งอนาคต(Future Food)” จัดโดยสสว.ร่วมกับสถาบันอาหาร ระหว่างวันที่ 28 – 30 ส.ค. 2563 ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม โดยผนึก 2 โครงการใหญ่ไว้ในงานเดียว ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Early Stage) ปี 2563 เน้นพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอนาคต มีผู้เข้าร่วมจำนวน 600 ราย ได้รับการพัฒนาแนวคิดในการสร้างธุรกิจ และมีผู้ประกอบการได้รับการปรึกษาแนะนำเชิงลึก สามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือยอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีแนวคิดในการทำธุรกิจ รวมจำนวน 220 ราย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า 24 ล้านบาท ได้คัดเลือกผู้ประกอบการมา 23 กิจการ จาก 8 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และยโสธร นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทอาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) และอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Food) 


และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563 นำผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหารอีก 31 กิจการเข้าร่วมออกบูธ ตั้งเป้าจับคู่ธุรกิจได้ไม่ต่ำกว่า 20 คู่ สร้างมูลค่าการซื้อขายได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหาร(Gastronomy Industry) ได้แก่ กลุ่มอาหารและท่องเที่ยว กลุ่ม Digital Content และกลุ่ม Health care service จำนวน 250 กิจการ จากพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี มีจุดเด่นเรื่องสมุนไพร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดพัทลุง มีจุดเด่นเรื่องข้าวสังข์หยด และการท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ และจังหวัดสงขลา อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอกระแสสินธุ์ มีจุดเด่นเรื่องตาลโตนด เป็นต้น.


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.