ธรรมาภิบาล เร่งนายกแก้ไขน้ำมันแพง

 

นายณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และนายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต เปิดเผยว่า “หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากสหพันธ์สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้น ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยส่วนตัวทราบถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการภาคการขนส่งและของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำมัน เมื่อน้ำมันที่เป็นต้นทุนทั้งการผลิต ต้นทุนทั้งการประกอบกิจการ และเป็นต้นทุนในการดำรงชีวิตของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น แน่นอนที่สุดย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนต่างๆดังกล่าว” 

นายณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า “วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ ได้ส่งหนังสือในวาระเร่งด่วนถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีอาจต้องดูกฎหมายว่าด้วยพลังงานและเชื้อเพลิง ประกอบกฎหมายว่าด้วยสรรพสามิต เพื่อหาแนวทางพร้อมมาตรการต่างๆที่จะให้กลไกราคาน้ำมันลดต่ำลง มีความเหมาะสมต่อผู้ประกอบการและมีสวัสดิภาพที่ดีต่อประชาชน “ 

นายณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ สาระสำคัญประการหนึ่งซึ่งธรรมาภิบาลได้มีวาระที่จะให้ผู้แทนของผู้ประกอบการและผู้แทนของภาคประชาชนได้เข้าพบปะนายกรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ปรึกษาหารือร่วมกัน สร้างความเข้าใจร่วมกัน การรับฟังปัญหา จะทราบถึงปัญหา จะเข้าใจในปัญหา และจะมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ปรากฏอยู่แล้ว”  

*****


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.