สจล. ผนึก จิสด้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย “สเปซเทค”

กรุงเทพฯ 20 มกราคม 2565 – รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 3 จากซ้าย) ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่การเป็นศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology)และภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) ที่พร้อมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยในระดับภูมิภาคแบบยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

 คำอธิบายภาพจากซ้าย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สจล.

2. รองศาสตราจารย์.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ สจล.

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สจล.

4. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

5. นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

6. นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.