"ธรรมาภิบาล พร้อมหนุน พระราชบัญญัติ”

 

22 มกราคม 2565 นายณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต เปิดเผยว่า “ ปัญหาที่ค่า CPI หรือที่เรียกว่า ดัชนีความโปรงใสของประเทศไทยยังไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ50 นั้น ต้องมาทบทวนถึงแนวทางการปฏิบัติ ระเบียบ หมายความรวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง แม้ธรรมาภิบาลจะอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ดังปรากฏตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร0411/ลต.1/พ.18 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2549 โดยคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น จนก่อให้เกิดเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แต่การปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาลถือเป็นงานเฉพาะด้านที่จักต้องทำให้เป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายที่ชัดเจน  การกล่าวถึงคำว่า “ธรรมาภิบาล”นั้น เป็นนามธรรมที่จักต้องนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม มีเป้าประสงค์ มีการประเมิน และมีการนำไปใช้ให้จงได้ 


นายณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า “ เมื่อ พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ ขึ้น และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการร่วมลงชื่อในการเสนอร่าง สู่สภาผู้แทนราษฎร ส่วนตัวได้ตรวจดูร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทราบถึงเจตนารมณ์ของท่านพลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ที่ต้องการให้มีกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และท่านได้ดำเนินการมามากพอสมควร สำหรับความเป็นเอกภาพทางด้านธรรมาภิบาลของชาตินั้น พร้อมที่จักสนับสนุนพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ออกมามีค่าบังคับใช้ในเร็ววัน การผ่านขั้นตอนตามระบบของรัฐสภาเพื่อไปสู่ในวาระรับร่าง หรือ รับหลักการต่างๆ เชื่อมั่นว่า ผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติ ต้องเห็นพ้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างแน่นอน 

นายณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “งานสำคัญประการหนึ่งที่เร่งด่วนขณะนี้ คือ การเปิดให้ร่วมลงชื่อในการเสนอร่าง สู่สภาผู้แทนราษฎร ส่วนตัวได้มอบหมายให้นำแบบฟอร์มการร่วมลงชื่อกระจายไปยังประชาชนตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งประมาณการณ์จักรวบรวมให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนด”  


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.